Innhold
Innhold
L05.04.1963 nr. 10

Lov om avgift på honorarer til utenlandske kunstnere m.v. [OPPHEVET]

Lov om avgift på honorarer til utenlandske kunstnere m.v

L05.04.1963 nr. 10 Lov om avgift på honorarer til utenlandske kunstnere m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

For så vidt det er pålagt avgift til statskassen på honorar, lønn og annen godtgjørelse til utenlandske kunstnere m.v., kommer de bestemmelser som er gitt i medhold av denne lov til anvendelse.

§ 2.

Avgift svares av honorarer og annen godtgjørelse som er opptjent innen riket for opptreden i underholdningsøyemed f.eks. som skuespiller, sanger, musiker, artist eller profesjonell idrettsmann. Avgiftsplikt foreligger også når den utenlandske kunstner m.v. selv arrangerer den forestilling e.l. han deltar i.

Det blir ikke å svare avgift av utbetalinger til utenlandske orkestre, teater- eller andre ensembler, eller utbetalinger til kunstnere som medvirker ved disse, for så vidt angår forestillinger som er ledd i en kulturutveksling med vedkommende land. Det samme gjelder utbetalinger til utenlandske kunstnere som medvirker i konserter arrangert av orkesterselskaper, musikkforeninger eller lignende institusjoner som har til formål å fremme musikklivet, og utbetalinger til utenlandske kunstnere for medvirkning i Den Norske Opera A/S, Norsk Rikskringkasting eller i teatre som har støtte av stat eller kommune.

§ 3.

Avgiftsplikt for utenlandske kunstnere faller bort fra det tidspunkt vedkommende tok opphold innen riket, dersom oppholdet på grunn av dets varighet betinget skatteplikt som innenlandsboende etter skatteloven av 18 august 1911, § 15, første ledd, bokstav a, jfr. § 17, annet ledd, annet punktum.

§ 4.

Er avgiftsplikten brakt inn til prøvelse av domstolene eller til voldgiftsavgjørelse etter § 5, skal innkrevde avgiftsbeløp regnes som deponert inntil tvisten er endelig avgjort. I mellomtiden skal innkreving i henhold til ansvarsreglene i § 10 innstilles. Det kan dog settes som vilkår at det stilles betryggende sikkerhet.

§ 5.

Tvist om en person som nevnt i §§ 1 og 2 skal svare avgift etter denne lov eller skatt etter skatteloven av 18 august 1911 av honorar m.v. skal – når vedkommende samtykker i det – avgjøres av Direktøren for skattevesenet. Tvisten avgjøres ved kjennelse som skal begrunnes i korthet.

§ 6.

Når avgiftsplikt vedkommende utenlandske kunstnere m.v. faller bort, jfr. § 3, eller av andre grunner ikke fastholdes, skal – etter forlangende av distriktets kommunale skatteoppkrever – innkrevde, herunder deponerte, avgiftsbeløp overføres til skatteoppkreveren og godskrives vedkommende kunstner som forskott på skatt etter lov av 21 november 1952 om betaling og innkreving av skatt.

§ 7.

De nærmere forskrifter til gjennomføring av denne lovs bestemmelser, herunder om avgiftens beregning og oppkreving og om kontrollen hermed, samt om betaling av renter av beløp som ikke betales ved forfall og om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift, utferdiges av Kongen eller den han bemyndiger.

§ 8.

Overtredelse av forskrifter som utferdiges i medhold av denne lov straffes, når overtredelsen er skjedd ved uaktsomhet, med bot, for så vidt forholdet ikke rammes av noen strengere straffebestemmelse.

Påtale finner sted etter begjæring av vedkommende departement eller den det bemyndiger.

§ 9.

Dersom den avgiftspliktige på straffbar måte har overtrådt bestemmelser gitt i medhold av denne lov, kan han av vedkommende departement pålegges å betale inntil det dobbelte av det avgiftsbeløp som er eller kunne vært unndratt statskassen. Hvis vedkommende tidligere er straffet for overtredelse av bestemmelser som nevnt, eller er pålagt forhøyet avgift etter første punktum, kan avgiftsbeløpet økes til det firedobbelte.

Når særlige grunner taler for det, kan vedkommende departement helt eller delvis frita for ansvar etter denne paragraf.

§ 10.

Den som utbetaler avgiftspliktig honorar eller annen godtgjørelse, samt den som arrangerer forestilling eller fremvisning m.v., eller setter i verk annen virksomhet hvor person nevnt §§ 1 og 2 deltar, er ansvarlig for avgift etter denne lov, herunder forhøyet avgift etter lovens § 9.

Den som er ansvarlig for avgift etter denne lov plikter å gi de opplysninger som er nødvendige for avgiftens beregning og oppkrevning.

Den som utbetaler honorar m.v. har adgang til å tilbakeholde det nødvendige beløp til dekning av avgiften.

Avgiften, herunder forhøyet avgift etter § 9, har samme fortrinnsrett som formues- og inntektsskatter til staten og er tvangsgrunnlag for utlegg hos enhver som er ansvarlig for den.

§ 11.

Denne lov trer i kraft 1 januar 1964.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy