Innhold
Innhold
L15.06.2001 nr. 87

Lov om BaneTele AS

Lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap

L15.06.2001 nr. 87 Lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap.

§ 1. Formål

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet BaneTele til aksjeselskap.

§ 2. Overføring av privatrettslige forpliktelser

Overføring til aksjeselskapet av forpliktelser knyttet til de deler av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet omdanningen gjelder, har frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3. Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser med videre som gjelder den virksomheten som skal omdannes, blir fra omdanningstidspunktet overført til aksjeselskapet.

§ 4.

(Opphevet ved lov 22. januar 2016 nr. 1 (i kraft 1. mars 2016)).

§ 5. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy