Innhold
Innhold
L21.06.2002 nr. 44

Lov om banktjenester gjennom Posten Norge AS

Lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett

L21.06.2002 nr. 44 Lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett.

§ 1. Formål

Formålet med loven er å sikre et tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' landpostnett .

§ 2. Tilbud av grunnleggende banktjenester

Posten Norge AS skal gjennom avtale med finansinstitusjon tilby grunnleggende banktjenester i sitt landpostnett. Med grunnleggende banktjenester menes innbetalinger og innskudd samt avtalte utbetalinger og avtalte uttak. Med landpostnett menes mobile ekspedisjonsenheter som, i tillegg til vanlig postomdeling, ekspederer leveringspliktige posttjenester og grunnleggende banktjenester innenfor sitt geografiske dekningsområde.

Myndigheten skal etter anmodning fra Posten Norge AS dekke nettokostnadene ved offentlige midler dersom plikten etter første ledd innebærer en urimelig økonomisk byrde. Posten Norge AS skal i anmodningen legge frem en beregning over nettokostnadene knyttet til plikten etter første ledd.

Myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om beregning av kostnader etter denne bestemmelsen.

§ 3. Taushetsplikt

Taushetsplikt etter lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 18 gjelder tilsvarende for ansatte og revisor i Posten Norge AS når selskapet utfører tjenester for finansinstitusjon.

Taushetsplikt pålagt i medhold av lov om forretningsbanker eller andre lover er ikke til hinder for gjensidig utveksling av opplysninger mellom finansinstitusjonen og selskapet i den utstrekning dette er nødvendig for selskapets utføring av tjenester for finansinstitusjonen.

§ 4. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy