Innhold
Innhold
L07.07.1967 nr. 1

Lov om diskriminering i internasj. skipsfart

Lov om tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart

L07.07.1967 nr. 1 Lov om tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart.

§ 1.

Dersom transport med norske skip til eller fra fremmed stat utsettes for diskriminering i forhold til transporter med skip registrert i denne stat eller en annen stat, kan Kongen for å vareta norske interesser i internasjonal skipsfart treffe bestemmelser som forbyr eller begrenser retten til inngåelser av avtaler om befraktning av eller transport med skip som er registrert i den stat hvor diskrimineringen finner sted.

§ 2.

Den som overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller med begge deler.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy