Innhold
Innhold
L15.06.2018 nr. 44

Lov om elektroniske tillitstjenester

Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester)

L15.06.2018 nr. 44 Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester)

§ 1. eID og elektroniske tillitstjenester i EØS

EØS-avtalen vedlegg XI Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester (forordning (EU) nr. 910/2014) om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Kongen kan gi forskrift om myndighetssamarbeid, etablering av et felles tillitsmerke, fastsettelse av sikkerhetsnivåer, etablering av rammeverk for sikring av notifiserte nasjonale eID-løsningers interoperabilitet, tillitslister, om akkreditering av samsvarsvurderingsorganer, utforming av samsvarsrevisjonsrapport og regler for gjennomføring av samsvarsrevisjoner, om krav til og sertifisering av kvalifiserte elektroniske signatur- og seglfremstillingssystemer, om kvalifiserte valideringstjenester for elektronisk signatur og elektronisk segl, om referanseformater m.m. for avansert elektronisk signatur og avansert elektronisk segl i offentlig sektor og om fastsettelse av minstekrav til erstatningsansvaret for eID-er som skal brukes i offentlig sektor.

Kongen fastsetter hvilket organ som skal være meldingsmyndighet overfor Europakommisjonen.

Kongen fastsetter hvilket organ som skal opprette, ajourføre og offentliggjøre en tillitsliste.

Kongen fastsetter hvilket organ som skal godkjenne kvalifiserte elektroniske signaturfremstillingssystemer.

§ 2. Etablering av frivillige sertifiseringsordninger, godkjenningsordninger eller selvdeklarasjonsordninger

I de tilfellene der det ikke allerede er et krav om det etter § 1, kan departementet for å høyne nivået for og øke tilliten til bruk av elektroniske tillitstjenester gi forskrift om frivillige sertifiserings-, godkjennings- eller selvdeklarasjonsordninger, herunder hvilke krav som stilles for slike frivillige ordninger.

Departementet fastsetter hvilket organ som skal godkjenne og føre tilsyn med de frivillige ordningene.

§ 3. Tilsyn

Kongen fastsetter hvilket organ som skal føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av loven, blir oppfylt.

Som ledd i tilsynsvirksomheten kan tilsynsorganet gjennomføre kontroll hos virksomhetene, kreve de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å utføre tilsynet, og fastsette en tidsfrist for å sende dem inn.

Den som blir kontrollert, plikter å gi tilsynsorganet uhindret adgang til virksomheten, lokaler, utstyr og dokumentasjon og til å gi opplysninger og ellers medvirke til gjennomføringen av kontrollen.

Tilsynsorganet kan gi påbud om at forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, skal opphøre, og kan stille vilkår som må oppfylles for at virksomheten skal være i samsvar med loven.

Kongen kan gi forskrift om tilsynets virksomhet.

Kongen kan i forskrift bestemme at tjenestetilbydere som er registreringspliktige etter § 1, skal betale avgift. Avgiftene må ikke overstige kostnadene ved tilsynets virksomhet.

§ 4. Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven overholdes kan tilsynsorganet bestemme at en kvalifisert tjenestetilbyder skal betale en daglig løpende mulkt til staten inntil lovstridig virksomhet er opphørt eller pålegg og vilkår gitt med hjemmel i loven er etterkommet. Adgangen til å ilegge tvangsmulkt gjelder tilsvarende for tilsynsmyndigheten for frivillige ordninger regulert i forskrift gitt med hjemmel i § 2.

Mulkten løper ikke før klagefristen er ute. Påklages vedtaket om tvangsmulkt, løper ingen tvangsmulkt før klagesaken er avgjort, med mindre klageorganet bestemmer noe annet.

Tilsynet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

§ 5. Straff

Med bøter straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt

  • a)

    opptrer som utsteder av kvalifisert tillitstjeneste uten å være registrert som dette etter loven

  • b)

    unnlater å gi opplysninger etter § 3,

  • c)

    gir uriktige eller villedende opplysninger til tilsynet.

§ 6. Klageadgang

Tilsynets avgjørelser etter bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan påklages til det organ Kongen utpeker.

§ 7. Avgift

Kongen kan gi forskrift om at tjenestetilbydere som er registreringspliktig etter loven eller etter forskrift gitt med hjemmel i § 2, skal betale avgift. Avgiften må ikke overstige kostnadene ved tilsynets virksomhet.

§ 8. Anvendelse på Svalbard og Jan Mayen

Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen og fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

§ 9. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur.

§ 10. Overgangsregler

Forskrifter og enkeltvedtak gitt i medhold av lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur, gjelder inntil de blir opphevet. Det samme gjelder utpeking av tilsynsmyndighet og klageorgan samt eventuelle idømte erstatningskrav med hjemmel i samme lov.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy