Innhold
Innhold
L17.06.1949 nr. 3

Lov om erverv av kvartsforekomster [OPPHEVET]

Lov om erverv av kvartsforekomster

L17.06.1949 nr. 3 Lov om erverv av kvartsforekomster. [OPPHEVET]

§ 1.

Uten tillatelse av Kongen (konsesjon) kan ingen andre enn staten, norske kommuner og fylkeskommuner med full rettsvirkning erverve eiendomsrett eller bruksrett til kvartsforekomster.

Like med erverv av bruksrett til kvartsforekomst regnes i denne henseende erverv av rett til å få kvarts fra en slik forekomst etter leveransekontrakt som omfatter en tid av mer enn 2 år, regnet fra kontraktens inngåelse.

Som kvarts anses i nærværende lov kvartskrystaller , krystallkvarts og kvartsitt.

§ 2.

Bestemmelsene i § 1 gjelder ikke:

  • a)

    erverv ved skifte av ekteskapelig felleseie eller ved arv, odelsløsning eller overdragelse når erververen (arvingen) er nærmere odelsberettiget til eiendommen enn overdrageren (arvelateren), er dennes ektefelle, eller beslektet eller besvogret med ham i opp- eller nedstigende linje eller i første eller annen sidelinje. Er det tidligere meddelt konsesjon på erverv av forekomsten, skal de i konsesjonen fastsatte betingelser også gjelde ovenfor den nye erverver.

  • b)

    erverv av eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom hvor det forekommer kvarts, hvis ervervet ikke skjer i hensikt å utnytte forekomsten ved drift, utleie, senere overdragelse eller lignende, eller for å hindre at andre utnytter den. Senere utnyttelse av forekomsten kan ikke finne sted uten konsesjon etter denne lov.

§ 3.

Vedkommende departement avgjør i tvilstilfelle om det er nødvendig med konsesjon etter denne lov.

§ 4.

Norske statsborgere og utlendinger samt korporasjoner, stiftelser, aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar kan, når ikke allmenne hensyn taler i mot det, få konsesjon til å erverve eiendomsrett eller bruksrett til kvartsforekomster eller rett til å få levert kvarts for et lengre tidsrom enn 2 år.

Videre kan det fastsettes betingelser for drift av forekomsten.

Ellers kan det fastsettes slike betingelser som finnes påkrevet av almene hensyn.

Departementet kan i forskrift fastsette krav til faglige kvalifikasjoner hos personell som forestår drift av kvartsforekomster etter denne lov, samt regler om godkjenning av tilsvarende kompetanse for borgere fra EØS-området.

§ 5.

Bestemmelsene i lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 kapitel V gis tilsvarende anvendelse.

§ 6.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy