Innhold
Innhold
L13.06.1975 nr. 46

Lov om ervervsmessig husdyrhold [OPPHEVET]

Lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold

L13.06.1975 nr. 46 Lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. [OPPHEVET]

§ 1.

Denne lov har til formål å regulere ervervsmessig husdyrhold .

§ 2.

Uten tillatelse fra departementet kan ingen etablere eller drive anlegg for ervervsmessig svine- og fjørfehold med større besetning enn det som i forskrift er fastsatt som grense for konsesjonsfri drift. Det samme gjelder utviding , gjenoppføring , restaurering , overtaking eller leie av anlegg for samme formål.

Kongen gir forskrift om grensen for konsesjonsfri drift etter første ledd .

§ 3.

Ved avgjørelse av søknader om tillatelse etter § 2 skal det særlig tas hensyn til:

 • 1.

  at produksjonen har tilknytning til jordbruk ,

 • 2.

  at det er et rimelig forhold mellom antall dyreenheter og spredningsareal for gjødsel vurdert ut fra lagringskapasitet for oppbevaring av avfallsstoffer fra det samlede husdyrhold på bruket ,

 • 3.

  at lokalisering er forenlig med den geografiske spredning av produksjonen som kan gi god utnytting av ressursene og som måtte være ønskelig ut fra næringsmessige og forsyningsmessige vurderinger ,

 • 4.

  vern mot forurensninger .

Ved vurdering av søknaden om tillatelse til å gjenoppføre, restaurere eller overta anlegg skal det i tillegg til det som er nevnt under første ledd pkt. 1-4 tas særlig hensyn til anleggets alder og tilstand, og anleggets betydning for søkerens arbeids- og inntektssituasjonen .

Departementet kan sette vilkår for å gi tillatelse.

Tillatelse til utbygging etter denne lov fritar ikke søkeren for å innhente tillatelse etter andre lover og forskrifter f.eks. om naturvern, vannvern, helsevern, granneforhold eller byggeregulering.

Ved samarbeid om konsesjonsregulert produksjon, skal all produksjon både i fellestiltaket og hos den enkelte samarbeidspartner, regnes som en enhet. Tiltredelse i et samarbeid med produksjon over grensene for konsesjonsfri drift er konsesjonspliktig også ved andels- eller aksjekjøp o.l.

§ 4.

Bestemmelser om beslutning- og tilsynsmyndighet fastsettes av departementet .

§ 5.

Kontrollmyndighetene eller den de utpeker kan når som helst kreve adgang til anlegg m.v. for å påse at bestemmelsene i denne lov og forskrifter i medhold av loven er overholdt. Enhver plikter å gi departementet eller den myndighet dette bestemmer , de opplysninger som vedkommende myndighet krever for å kunne utføre sine gjøremål etter denne lov. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen den frist som myndighetene fastsetter.

§ 6.

Drives virksomhet i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller vedtak gjort i medhold av denne lov, kan departementet gi pålegg om tiltak for å bringe den ulovlige virksomheten til opphør. Slike tiltak kan kreves gjennomført innen en nærmere fastsatt frist.

For å sikre at pålegg etter første ledd blir gjennomført, kan departementet ilegge tvangsmulkt . Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdetsom departementet har fastsatt og løper så lenge det ulovlige forhold varer.

Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan frafalle krav på påløpt tvangsmulkt.

§ 7.

Departementet kan beslutte at vedtak gjort i medhold av loven kan gjennomføres for den ansvarliges regning.

Kravet er tvangsgrunnlag for utlegg .

§ 8.

Ved grov eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller vedtak gjort i medhold av denne lov, kan departementet trekke tilbake tillatelse gitt i medhold av § 2.

Søknad om tillatelse etter § 2 kan avslås dersom søkeren har forholdt seg som nevnt i første ledd.

§ 9.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter.

§ 10.

Departementet kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring og utfylling av reglene i denne lov .

§ 11.

Denne lov trer i kraft straks .

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy