Innhold
Innhold
L13.06.1997 nr. 47

Lov om europarådsavtale om handel med narkotika

Lov om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs

L13.06.1997 nr. 47 Lov om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs.

§ 1. Tillatelse til bording av fartøy og bruk av tvangsmidler m.v.

Påtalemyndigheten kan gi tillatelse til at utenlandske myndigheter border et norsk fartøy og gjør bruk av tvangsmidler m.v. i samsvar med europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs art. 6 og art. 4 jf. art. 7-12 eller FN-konvensjon 20. desember 1988 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer art. 17. Tillatelse bør normalt ikke gis hvis de aktuelle bestemmelser om bruk av tvangsmidler i vedkommende stat er vesentlig mindre betryggende enn de tilsvarende norske bestemmelsene. Det kan stilles vilkår for tillatelsen.

Påtalemyndigheten avgjør også om det skal gjøres gjeldende primær jurisdiksjon etter europarådsavtalen art. 14 jf. art. 17 , og vurderer om Norge skal opptre som inngripende stat etter avtalen art. 6 og som anmodet stat etter avtalen art. 4 eller etter FN-konvensjonen art. 17.

Kongen bestemmer hvem som skal anses som påtalemyndighet etter denne bestemmelsen og kan gi nærmere regler om den kompetente myndighetens arbeid og oppgaver.

§ 2. Tilbakeføring av pågrepne personer

Når Norge opptrer som inngripende stat etter europarådsavtalen art. 6 eller som anmodet stat etter art. 4, og flaggstaten gjør gjeldende primær jurisdiksjon etter europarådsavtalen art. 14, skal pågrepne personer tilbakeføres til flaggstaten uten at det legges til grunn alminnelige utleveringsprosedyrer.

§ 3. Kystvaktens bistandsfunksjon

Kystvakten kan etter anmodning fra politi og påtalemyndighet bistå under aksjoner etter europarådsavtalen og FN-konvensjonen art. 17.

§ 4. Jurisdiksjon

Norsk straffelov får anvendelse på handlinger som nevnt i europarådsavtalen art. 1 bokstav c, begått ombord på et fartøy som har nasjonaliteten til en annen av partene i europarådsavtalen eller på et statsløst fartøy, dersom handlingen hører til dem som omfattes av straffeloven §§ 231, 232, § 332 om heleri i den grad utbyttet har tilknytning til narkotikavirksomhet, eller lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 31, jf. §§ 22-24.

§ 5. Erstatning

Skade som skjer i forbindelse med en aksjon som norske myndigheter foretar ombord på et utenlandsk fartøy i medhold av europarådsavtalen, skal erstattes av norske myndigheter dersom:

  • a)

    norske myndigheter har opptrådt uaktsomt når det treffes tiltak etter avtalen art. 9 og 10,

  • b)

    tiltak er gjennomført på en måte som ikke er hjemlet i avtalen, eller

  • c)

    mistanken om narkotikatrafikk viser seg å være ugrunnet, forutsatt at fartøyet, rederen eller besetningen ikke har foretatt seg noe som gir grunn til mistanken.

Dersom utenlandske myndigheter har anmodet om Norges bistand for å hindre narkotikatrafikk på statens fartøy i samsvar med europarådsavtalen art. 4, er norske myndigheter erstatningsansvarlig for uaktsomt voldt skade.

§ 6. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft når Kongen bestemmer.

§ 7. Endringer i andre lover

(Opphevet ved lov 19. juni 2015 nr. 65 i kraft 1. oktober 2015).

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy