Innhold
Innhold
L23.03.1984 nr. 11

Lov om fond for reineiere [OPPHEVET]

Lov om avviklings- og omstillingsfond for reineiere

L23.03.1984 nr. 11 Lov om avviklings- og omstillingsfond for reineiere. [OPPHEVET]

§ 1.

Skattyter som utøver reindriftsvirksomhet kan kreve fradrag ved inntektsansettelsen for fondsavsetning etter denne lov, dersom beholdningen av rein i året er redusert med minst en tredjedel som følge av salg til slakt, salg av livdyr eller tap av dyr. Avsetning etter salg av livdyr tillates bare når områdestyret som er oppnevnt etter reindriftsloven, har gitt skriftlig underretning om at salget vil fremme en nødvendig omstilling i reindriftsnæringen.

§ 2.

Avsetningsbeløpet kan for det enkelte år sammen med andre fondsavsetninger, høyst utgjøre 80 pst. av det beløp inntekten av reindrift, i tilfelle etter gjennomsnittsberegning, ble ansatt til. Avsetningsbeløpet kan ikke være mindre enn kr. 30.000. Disponerte avsetningsbeløp som tillegges skattyterens inntekt etter § 6 kan ikke danne grunnlag for ny avsetning etter denne lov.

§ 3.

Når skattyteren har inntekt av reindrift i flere kommuner, skal avsetningen fordeles i forhold til nettoinntekten av slik inntekt i hver kommune.

§ 4.

Fradrag etter denne lov innrømmes bare dersom skattyteren innen utløpet av selvangivelsesfristen har satt beløpet som det kreves fradrag for inn på særskilt konto i innenlandsk bank. Som vedlegg til selvangivelsen må medfølge bevitnelse fra banken om innbetalingen med erklæring om at ligningskontoret vil få skriftlig underretning når det skjer bevegelser på kontoen eller hvis kontoens innestående blir stillet som sikkerhet for gjeld.

§ 5.

Dersom den ordinære ligningsbehandlingen fører til at skattyteren kunne ha foretatt større avsetning enn han hadde regnet med som maksimum, er det adgang til å øke avsetningen tilsvarende, forutsatt at økningen utgjør minst kr. 5.000.

§ 6.

Beløp som det er gitt fradrag for etter bestemmelsene foran, skal tillegges skattyterens inntekt, i tilfelle etter gjennomsnittsberegning, ved ligningen for det eller de år innestående midler på vedkommende bankkonto heves, senest ved ligningen for det syvende året etter at det ble gitt fradrag for beløpet. Rentebeløp som godskrives fondskontoen, behandles på samme måte. Innestående midler anses som hevet dersom de stilles som sikkerhet for gjeld. Skattyteren anses å ha disponert over fondsmidlene i samme rekkefølge som beløpene ble avsatt. Ved beskatningen av fondsmidler gjelder bestemmelsen i § 3 tilsvarende.

§ 7.

Dersom det ved skattyterens død eller konkurs står avsatte midler på fondskontoen, skal disse tas til inntekt dette året. Skattyterens dødsbo samt gjenlevende ektefelle eller arving som udelt overtar reindriftsvirksomheten, trer likevel inn i skattyterens rettigheter og plikter etter denne loven.

§ 8.

Departementet kan gi forskrifter til utfylling og gjennomføring av denne loven.

§ 9.

Denne loven gjelder første gang ved ligningen for 1984.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy