Innhold
Innhold
L12.06.1987 nr. 57

Lov om forbud mot fallskjermhopping

Lov om forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder

L12.06.1987 nr. 57 Lov om forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder.

§ 1.

Formålet med denne lov er å begrense fallskjermhopping som medfører stor risiko for ulykker og utsetter redningsmannskapers liv for fare.

§ 2.

Kongen gis fullmakt til ved forskrift å forby fallskjermhopping og ferdsel med fallskjermutstyr innen nærmere avgrensede fjellområder.

§ 3.

Den som overtrer forskrifter gitt i medhold av § 2, straffes med bøter.

§ 4.

Straffelovens bestemmelser om inndragning kommer til anvendelse.

§ 5.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy