Innhold
Innhold
L12.06.1981 nr. 68

Lov om forbud mot profesjonell boksing [OPPHEVET]

Lov om forbud mot profesjonell boksing

L12.06.1981 nr. 68 Lov om forbud mot profesjonell boksing. [OPPHEVET]

§ 1.

Den som forsettlig deltar i konkurranse, oppvisning eller treningskamp i profesjonell boksing her i riket, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

§ 2.

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes også den som forsettlig

  • 1.

    arrangerer, gir økonomisk støtte til eller stiller lokale til rådighet for boksekamp som nevnt i § 1.

  • 2.

    i egenskap av manager inngår avtale eller medvirker til inngåelse av avtale om boksekamp som nevnt i § 1.

  • 3.

    gjør tjeneste som dommer eller sekundant ved boksekamp som nevnt i § 1.

§ 3.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy