Innhold
Innhold
L23.03.1956 nr. 1

Lov om forkjøpsrett til fiskeprodukter [OPPHEVET]

Lov om forbud mot å betinge forkjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter

L23.03.1956 nr. 1 Lov om forbud mot å betinge forkjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter. [OPPHEVET]

§ 1.

Ved salg eller bortleie til fiskeriformål av jord, grunn, hus eller husrom, herunder rorbuer og egnebuer, er det forbudt å pålegge salgsplikt eller å betinge seg eller andre forkjøpsrett vedkommende fisk eller fiskeprodukter. Ved bortleie er det også forbudt å avtale at leien skal erlegges i fisk eller fiskeprodukter.

Avtalte vilkår som strider mot bestemmelsene i denne paragraf, skal settes ut av betraktning, for så vidt angår bortleie slik at leie i fisk eller fiskeprodukter omregnes til kontanter etter gangbar pris.

§ 2.

Hvis en avtale om salg eller bortleie som nevnt i § 1 inneholder vilkår som utilbørlig innskrenker kjøperens eller leierens adgang til erverv eller går videre enn nødvendig for å verne mot konkurranse eller som ellers er utilbørlig, er kjøperen eller leieren ikke bundet av vilkårene.

Ved avgjørelsen av om et vilkår er i strid med denne bestemmelse, skal det også tas hensyn til den betydning det har for den annen part at vilkåret opprettholdes.

§ 3.

Avtale om leie av rorbuer og egnebuer skal skje skriftlig. Det påligger utleieren å påse at så skjer. Gjør han ikke det, og det oppstår uenighet om avtalens innhold, skal retten legge leietakerens fremstilling til grunn, med mindre utleieren fører et fyllestgjørende bevis for at partene er kommet overens om noe annet.

Leieavtale som nevnt i første ledd gjelder inntil den blir skriftlig oppsagt av en av partene. Oppsigelse må skje med minst 3 måneders varsel. Dog kan leieavtaler inngås for en enkelt sesong eller et kortere tidsrom uten at foranstående bestemmelser om oppsigelse får anvendelse.

Oppsigelse fra utleierens side må for å være gyldig angi grunnen til oppsigelsen og inneholde meddelelse om at søksmål etter § 4 må være reist innen 2 måneder etter at melding om oppsigelsen er kommet frem til poststedet på adressatens hjemsted.

§ 4.

Retten kan etter krav fra en leier av ror- eller egnebu kjenne en oppsigelse ugyldig i fall retten finner at oppsigelsen savner fyllestgjørende saklig grunn eller at den vil virke urimelig.

Søksmål må være reist innen den frist som er nevnt i § 3, 3. ledd. Megling i forliksrådet finner ikke sted.

§ 5.

Bestemmelsene i denne lov kan ikke fravikes ved avtale.

§ 6.

Denne lov trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves – – –.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy