Innhold
Innhold
L26.06.1970 nr. 74

Lov om forskningsavgift i landbruket

Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter

L26.06.1970 nr. 74 Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter.

§ 1.

Formålet med denne lov er ved avgift å sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til ervervsmessig framstilling av nærings- og nytelsesmidler.

§ 2.

Avgiften pålegges forbruk av norskproduserte og importerte landbruksprodukter, inklusive fôrkorn, til enhver ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler når produktene kjøpes inn fra produsent, produsentsammenslutning, grossist eller importør eller leveres fra foredlingsbedriftens egen produksjon. Importerte ferdigvarer og halvfabrikata framstilt av forannevnte produkter er også avgiftspliktige.

Departementet avgjør med bindende virkning i tvilstilfelle, hvorvidt en vare går inn under loven.

§ 3.

(Opphevet ved lov 15 des 2000 nr. 101 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 15 des 2000 nr. 1261).)

§ 4.

Avgiften går til et fond. Fondet skal ha et styre på 7 medlemmer med varamedlemmer, som oppnevnes av departementet. Departementet fastsetter nærmere regler for hvordan fondet skal styres.

§ 5.

Departementet gir nærmere regler om avgiftspliktens inntreden, avgiftens størrelse, avgiftens beregning og dens oppkreving, herunder om hvem som plikter å svare avgift, om plikt til å tilbakeholde avgiften i oppgjør med den avgiftspliktige, samt om plikt til å betale renter av avgiftsbeløp som ikke betales i rett tid. Departementet kan videre gi forskrifter om at grunnlaget for avgiftsberegningen skal kunne fastsettes skjønnsmessig når en ikke etter de oppgaver og opplysninger som foreligger, kan fastsette hva avgiftsbeløpet skal være. Departementet kan også gi bestemmelser om fritakelse for avgift for visse forbrukere eller visse varegrupper og frita for avgift i det enkelte tilfelle.

Departementet bestemmer hvem som skal oppkreve avgiften og føre kontroll med oppkrevingen. Den som overdras slik myndighet skal ha rett til hos enhver som framstiller, lagrer eller transporterer varer som går inn under denne lov, å foreta bokettersyn og kreve alle opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av kontrollen, samt ha adgang til ethvert sted hvor slike varer framstilles eller lagres.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 6.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

§ 7.
  • 1.

    Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy