Innhold
Innhold
L17.06.1932 nr. 2

Lov om fremmede konsulers rettsstilling [OPPHEVET]

Lov om enkelte bestemmelser om fremmede konsulers rettsstilling

L17.06.1932 nr. 2 Lov om enkelte bestemmelser om fremmede konsulers rettsstilling. [OPPHEVET]

§ 1.

Ved overenskomst med fremmed stat kan det vedtas, at konsulære tjenestemenn som ikke utøver nogen privat erhvervsvirksomhet her i landet, og som er borgere av den stat som har utnevnt dem, skal:

  • a)

    være fritatt for personlig arrest og andre innskrenkninger i den personlige frihet, medmindre de siktes for en straffbar handling som efter norsk lov er forbrytelse,

  • b)

    ha rett til å avgi vidnesbyrd i civile saker på sin bopel eller på konsulatkontoret. Tvistelovens regler om bevisopptak i rettssak får i så fall anvendelse.

§ 2.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy