Innhold
Innhold
L30.06.1954 nr. 11

Lov om godtgjørelse til stortingsrepr. [OPPHEVET]

Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter

L30.06.1954 nr. 11 Lov om godtgjørelse til stortingsrepresentanter. [OPPHEVET]

I.

§ 1.

Den godtgjørelse som i henhold til Grunnlovens § 65 tilkommer enhver representant og innkalt vararepresentant, fastsettes av Stortinget, som herunder kan bestemme at godtgjørelsen helt eller delvis skal tilsvare bestemte til enhver tid gjeldende lønnssatser i offentlige regulativer som fastsettes av Stortinget eller med dets samtykke.

§ 2.

Stortinget bestemmer i hvilken utstrekning en representant skal beholde sin godtgjørelse under permisjoner fra Stortinget.

§ 3.

(Opphevet ved lov 21 des 1990 nr. 80).

§ 4.

Dør en representant i valgperioden, godtgjør staten de utgifter som nødvendig medgår til begravelsen.

Dør en innkalt vararepresentant på reise til eller fra Stortinget eller under opphold ved dette eller under kur eller sykebehandling som i henhold til denne bekostes av det offentlige, godtgjør staten de utgifter som nødvendig medgår til begravelsen.

§ 5.

Alle regninger vedkommende utgifter ved sykdom eller skade må – hvor dertil er anledning – attesteres av pasienten. Regninger over behandling, kuropphold m.v. som ikke er utstedt av den sykes lege, må påføres eller vedlegges erklæring fra legen om nødvendigheten av sådan behandling m.v.

§ 6.

Nødvendig forskudd på reisegodtgjørelse anvises etter begjæring vedkommende representant eller vararepresentant av Finansdepartementet eller utbetales i tilfelle av nærmeste oppebørselsbetjent, som i så fall straks må underrette Finansdepartementet om utbetalingen.

Under møte på Stortinget er likeledes enhver representant og innkalt vararepresentant berettiget til av møtegodtgjørelsen å få et etter godtgjørelsens størrelse passende forskudd.

II.

Denne lov trer i kraft 1. juli 1954.

Fra samme dag oppheves – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy