Innhold
Innhold
L16.01.1998 nr. 6

Lov om granskningskommisjon for bankkrisen [OPPHEVET]

Lov om Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen

L16.01.1998 nr. 6 Lov om Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen. [OPPHEVET]

§ 1.

Taushetsplikten etter følgende bestemmelser gjelder ikke overfor Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen, som ble nedsatt av Stortinget 30. mai 1997:

  • Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 7.

  • Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 21.

  • Lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 18.

  • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13.

  • Lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 12.

  • Lov av 15. mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond § 7.

  • Lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond § 8.

§ 2.

Kommisjonsmedlemmene og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for granskningskommisjonen har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven av 10. februar 1967 §§ 13-13f.

§ 3.

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy