Innhold
Innhold
L29.05.1992 nr. 50

Lov om inspeksjoner av styrker i Europa

Lov om inspeksjoner i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen) og om immunitet og privilegier for inspektørene m.fl

L29.05.1992 nr. 50 Lov om inspeksjoner i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen) og om immunitet og privilegier for inspektørene m.fl.

§ 1.

Det kan foretas inspeksjoner av installasjoner og områder som staten ikke selv eier eller råder over, i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa av 19. november 1990.

Kongen kan pålegge grunneieren eller andre rettighetshavere plikter som er nødvendige for gjennomføring av inspeksjonen.

§ 2.

De personer som etter Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa skal nyte immunitet og privilegier, innrømmes immunitet og privilegier i samsvar med nevnte traktats bestemmelser uten hinder av norsk lov.

Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av bestemmelser om immunitet og privilegier.

§ 3.

Denne lov gjelder også for Svalbard.

§ 4.

Den som forsettlig eller uaktsomt hindrer en inspeksjon som er omfattet av Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa, eller overtrer vedtak fattet i medhold av denne lov, straffes med bøter.

§ 5.

Denne lov trer i kraft på det tidspunkt Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa trer i kraft.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy