Innhold
Innhold
L19.06.1947 nr. 5

Lov om internasjonale organisasjoner m.v

Lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v

L19.06.1947 nr. 5 Lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v.

I.

§ 1.

Ved mellomfolkelig overenskomst som tiltres av Norge, kan en internasjonal organisasjon eller institusjon, dens tjenestemenn og andre personer som opptrer på organisasjonens eller institusjonens vegne, medlemsstatenes representanter og utsendinger samt personer som deltar i rettergang ved internasjonale organer, innrømmes immunitet og privilegier uten hinder av norsk lov.

Kongen kan gi nærmere regler til gjennomføring av bestemmelser om immunitet og privilegier i slik overenskomst.

Når særlige og tungtveiende utenrikspolitiske hensyn tilsier det, kan Kongen uten hinder av norsk lov og uavhengig av mellomfolkelig overenskomst innrømme immunitet og privilegier til en fremmed eller internasjonal organisasjon eller institusjon e.l., dens tjenestemenn og andre personer som opptrer på dens vegne, samt til representasjoner, representanter og utsendinger som tar del i dens virksomhet.

§ 2.

Loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen, Bouvet-øya, Peter Is øy og Dronning Maud Land.

II.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy