Innhold
Innhold
L24.06.1915 nr. 5

Lov om kontroll av post- og teletjenester [OPPHEVET]

Lov om kontroll med post- og telegrafforsendelser og med telefonsamtaler

L24.06.1915 nr. 5 Lov om kontroll med post- og telegrafforsendelser og med telefonsamtaler. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen eller den han gir fullmakt kan utferdige bestemmelser om undersøkelse og tilbakeholdelse av postforsendelser og telegrammer og om kontroll med telefonsamtaler , når dette antas påkrevd av hensyn til rikets sikkerhet .

Utenfor krigstid kan kontrollen bare settes i verk overfor personer som mistenkes for noen overtredelse av lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914, den borgerlige straffelovs kapitler 8, 9, 12 , 13 eller 14, lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-4, eller lov av 14. mai 1917 om salg og utførsel av fødevarer mv. § 5.

§ 2.

De tjenestemænd eller andre ansatte som medvirker til kontrollen , pligter at bevare taushet, om hvad de derigjennem maatte erfare .

§ 3.

Denne lov træder i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy