Innhold
Innhold
L17.07.1998 nr. 54

Lov om Konvensjonen mot antipersonellminer

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner

L17.07.1998 nr. 54 Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

§ 1.

Det er forbudt å bruke , utvikle, produsere , erverve , lagre eller overføre antipersonellminer i strid med Konvensjon av 18. september 1997 om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kongen kan gi nærmere regler for å oppfylle Norges forpliktelser etter konvensjonen.

§ 2.

De personer som etter konvensjonen skal ha immunitet og privilegier, får uten hinder av norsk lov immunitet og privilegier i samsvar med bestemmelsene i denne konvensjonen.

Kongen kan gi nærmere regler for hvordan bestemmelsene om immunitet og privilegier skal gjennomføres.

§ 3.

Det kan settes i verk undersøkelser av områder og anlegg så langt det er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser etter konvensjonen.

Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av slike stedlige undersøkelser.

§ 4.

Denne loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene.

§ 5.

Den som bryter denne loven eller forskrifter som er gitt med hjemmel i loven, blir straffet med bøter eller fengsel i opptil 2 år. Uaktsomme handlinger blir straffet med bøter eller fengsel i opptil 6 måneder.

Kongen kan i særlige tilfeller gi nærmere regler om unntak fra straffeforfølgning i henhold til denne lov og militær straffelov av 22. mai 1902, § 107.

§ 6.

Loven trer i kraft på det tidspunkt konvensjonen trer i kraft for Norge.

§ 7.

Fra den tid denne lov trer i kraft, gjøres følgende endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy