Innhold
Innhold
L19.03.1937 nr. 1

Lov om krigsdeltakelse i fremmed land [OPPHEVET]

Lov angående forholdsregler for å hindre deltagelse i krig i fremmed land

L19.03.1937 nr. 1 Lov angående forholdsregler for å hindre deltagelse i krig i fremmed land. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen kan utferdige forbud mot

  • 1)

    at noen her i riket lar sig hverve til fremmed krigstjeneste for et land hvis statsborger han ikke er og ikke har vært i en nærmere fastsatt tid;

  • 2)

    at noen reiser fra Norge til et sådant land for å delta i krig.

Overtredelse av sådant forbud eller medvirkning hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

§ 2.

Vedkommende departement kan treffe de forføininger som er nødvendige for å gjennemføre og påse overholdt forbud som omhandlet i § 1.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy