Innhold
Innhold
L17.12.2004 nr. 90

Lov om Kystverkets produksjonsvirksomhet

Lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap

L17.12.2004 nr. 90 Lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap.

§ 1. Formål

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til aksjeselskap.

§ 2. Overføring av forpliktelser

Overføring til aksjeselskapet av forpliktelser knyttet til Kystverkets produksjonsvirksomhet har frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3. Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser med videre som gjelder den virksomhet som skal omdannes, blir fra omdanningstidspunktet overført til aksjeselskapet.

§ 4.

(Opphevet ved lov 22. januar 2016 nr. 1 (i kraft 1. mars 2016)).

§ 5. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy