Innhold
Innhold
L22.04.1932 nr. 1

Lov om merkning på tunge kolli

Lov om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi

L22.04.1932 nr. 1 Lov om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi.

§ 1.

Avskiberen av kolli eller ting som har en bruttovekt på 1.000 kg. eller mer, skal påse at kolliet eller tingen har bruttovekten i kilogram tydelig og holdbart merket utenpå, før godset blir lastet på fartøi. Skal godset lastes i utenlandsk havn, hviler merkingsplikten på den som her i riket sender godset til et sted i utlandet.

Kan den nøiaktige vekt på grunn av særlige forhold undtagelsesvis ikke bestemmes, skal den omtrentlige vekt være påført.

Nærmere forskriften kan gis av vedkommende departement.

§ 2.

Kontrollen med at denne lov blir overholdt, skal føres av det tilsyn som er oprettet ved lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter. Herunder skal vedkommende bestemmelser i nevnte lov gjelde på tilsvarende måte.

Dersom politiet, skibskontrollen, havne- eller tollvesenet blir kjent med noen overtredelse av denne lov, skal disse myndigheter straks melde dette til nærmeste tilsyn.

§ 3.

Avskiber eller avsender som overtrer bestemmelsene i § 1 eller de forskrifter departementet gir i medhold av nevnte paragraf, straffes med bøter.

§ 4.

Denne lov trer i kraft 1 januar 1933.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy