Innhold
Innhold
L22.06.1934 nr. 5

Lov om midlertidige innførselsforbud m.v. [OPPHEVET]

Lov om midlertidige innførselsforbud m.v

L22.06.1934 nr. 5 Lov om midlertidige innførselsforbud m.v. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen kan bestemme at det inntil videre skal være forbudt å innføre fra utlandet en eller flere av ham angitte sorter av gjenstander og varer, derunder levende dyr og planter, medmindre der ved innførselen forelegges tollvesenet skriftlig erklæring fra den myndighet eller institusjon som Kongen bestemmer, om at denne samtykker i innførselen.

Kongen kan fastsette gebyr for utferdigelse av dispensasjon fra innførselsforbud i henhold til 1. ledd. Likeledes kan Kongen eller den han bemyndiger dertil, fastsette betingelser for utferdigelse av sådan dispensasjon.

For så vidt det utskrives prisutjevningsbeløp til statskassen på importregulerte jordbruksvarer, fastsetter departementet nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av utjevningsbeløp og om kontroll av ordningen. Kongen fastsetter nærmere hvilke jordbruksvarer som skal pålegges utjevningsbeløp.

De midler som kommer inn ved innkreving av utjevningsbeløp går til fond. Fondet styres av departementet i samsvar med de forskrifter som Kongen fastsetter for fondets forvaltning og bruk av midlene.

§ 2.

Kongen kan bestemme som gjeldende inntil videre at innførselen fra utlandet av en eller flere av ham angitte sorter av gjenstander og varer som nevnt i § 1 ikke må overskride et av ham fastsatt kvantum i sådant tidsrum som han bestemmer.

§ 3.

Kongen kan bestemme som gjeldende inntil videre at alle kjøp fra utlandet av en eller flere av ham angitte sorter av gjenstander og varer som nevnt i § 1, derunder kjøp på leveringskontrakter, innen en nærmere fastsatt frist, regnet fra det tidspunkt kjøpet blev avsluttet, skal innberettes til den myndighet som Kongen bestemmer, ledsaget av sådanne ytterligere oplysninger som Kongen fastsetter. Det kan bestemmes at innberetnings- og oplysningsplikten skal omfatte også kjøp som er avsluttet før Kongens bestemmelse trer i kraft, forutsatt at det gjelder varer som da ennu ikke er levert. Med de undtagelser som innberetningspliktens øiemed måtte nødvendiggjøre, påhviler der vedkommende myndighet taushetsplikt med hensyn til de oplysninger som den mottar, forsåvidt ikke noget annet er særskilt bestemt ved lov. Taushetsplikt etter denne lov skal ikke være til hinder for utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret. Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e gjelder ikke.

§ 4.

Den som forsettlig eller uaktsomt innfører eller søker å innføre gjenstander eller varer i strid med et i henhold til § 1 utferdiget innførselsforbud, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser utferdiget i henhold til § 3 straffes med bøter.

§ 5.

De nærmere bestemmelser til gjennemførelse av denne lov fastsettes av Kongen eller den som han bemyndiger dertil.

§ 6.

Denne lov trer i kraft straks. Fra samme tid opheves lov om midlertidig innførselsforbud av 22 mars 1918 og lov om innførsel av kull, koks og cinders av 24 juni 1933. De i henhold til disse lover utferdigede bestemmelser forblir i kraft inntil de opheves eller avløses av bestemmelser utferdiget i henhold til nærværende lov. For såvidt angår straff i anledning av overtredelse av slike bestemmelser, får bestemmelsene i § 4 tilsvarende anvendelse.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy