Innhold
Innhold
L20.05.1988 nr. 33

Lov om militær politimyndighet

Lov om politimyndighet i Forsvaret

L20.05.1988 nr. 33 Lov om politimyndighet i Forsvaret.

§ 1.

Offiserer, befal, militærpoliti og militære vakter har politimyndighet overfor alle som er på militært område eller i umiddelbar nærhet av det. Militært område omfatter også militært fartøy eller transportmiddel.

Politimyndighet kan også utøves overfor den som opptrer i strid med forbud gitt i medhold av sikkerhetsloven § 7-5.

§ 2.

Offiserer og befal har også utenfor militært område politimyndighet overfor enhver undergitt som omfattes av kapittel I i disiplinærloven. Militærpolitiet kan utøve politimyndighet overfor enhver som omfattes av kapittel I i disiplinærloven utenfor militært område.

Når ikke foresatt eller militærpoliti er til stede kan enhver overordnet utøve slik politimyndighet.

§ 3.

Politimyndighet etter loven omfatter rett til å gripe inn for å opprettholde den alminnelige ro og orden, anholde og innbringe personer etter politiloven § 8.

Den som har politimyndighet etter loven har også rett til å bruke foreløpig arrest overfor enhver som omfattes av kapittel I i lov om den militære disiplinærmyndighet som:

  • 1.

    forstyrrer den alminnelige ro og orden.

  • 2.

    har gjort seg skyldig i alvorlig pliktstridig forhold og det av tjenestlige grunner finnes nødvendig at vedkommende straks blir pågrepet.

  • 3.

    eller har gjort seg skyldig i refsbart forhold og det er særlig grunn til å frykte for at vedkommende vil øve vold eller skadeverk, eller fortsatt gjør seg skyldig i grovt disiplinærbrudd.

§ 4.

Innbringelse og arrestasjon foretas så hensynsfullt som omstendighetene tillater.

Den arresterte kan ransakes og gjenstander som kan brukes til vold eller til å unnvike, skal fratas vedkommende.

Den foreløpige arrest må ikke strekke seg utover 24 timer.

§ 5.

Militærpolitiet, offiserer og befal kan etterforske brudd på den militære straffelov eller disiplinærloven.

De kan også innlede etterforskning av andre straffbare forhold som omfattes av politimyndigheten etter § 1.

§ 6.

Den som rettsstridig forlater eller blir borte fra et sted hvor det påhviler vedkommende en militær plikt å være til stede, kan avhentes av politiet, militærpolitiet, offiser eller befal. En vernepliktig som unnlater å møte frem til førstegangstjeneste kan likevel bare avhentes av politiet.

§ 7.

Kongen fastsetter nærmere regler om militærpolitiet og utøvelse av politimyndighet i Forsvaret.

§ 8.

Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy