Innhold
Innhold
L06.07.1951 nr. 4

Lov om Norges Krigsskaderåd

Lov om Norges Krigsskaderåd

L06.07.1951 nr. 4 Lov om Norges Krigsskaderåd.

§ 1.

Norges Krigsskaderåd skal overvåke og samordne landets beredskap når det gjelder krigsskader og krigsskadeerstatning og påse at offentlige og private krigsskadeinstitusjoner fyller sin oppgave på best mulig måte. Herunder påligger det særlig rådet:

 • a.

  å være rådgiver for Staten og offentlige og private krigsskadeinstitusjoner i spørsmål om krigsskade og krigsskadeerstatning;

 • b.

  å fremme forslag om slike tiltak som rådet anser påkrevd til avverging og avhjelp av skader og tap som følge av krig og krigsforhold;

 • c.

  å føre tilsyn med offentlige og private krigsskadeinstitusjoner, og

 • d.

  å avgjøre anke over avgjørelser av krigsskadeinstitusjoner i den utstrekning det blir bestemt at de kan innbringes for rådet.

§ 2.

Krigsskaderådet oppnevnes av Kongen og skal ha så mange medlemmer og varamenn som han til enhver tid bestemmer. Kongen bestemmer hvem som skal være formann og varaformann i rådet.

Blant rådets medlemmer oppnevner Kongen et arbeidsutvalg på minst 3 og høyst 5 medlemmer, deriblant rådets formann. Arbeidsutvalget utøver rådets funksjoner når dette ikke er samlet.

Minst 2 medlemmer av rådet og minst 1 medlem av arbeidsutvalget skal fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer.

Kongen kan blant rådets medlemmer oppnevne ett eller flere klageutvalg som avgjør klagesaker som er innbrakt for Rådet, jfr. § 1, litr. d.

For medlemmene av klageutvalgene kan oppnevnes varamenn. Kongen kan gi nærmere regler om utvalgenes sammensetning og virksomhet.

Medlemmenes funksjonstid og deres godtgjørelse fastsettes av Kongen.

Kongen kan bestemme at Krigsskaderådet midlertidig skal tre ut av funksjon hvis han finner at forholdene ikke lenger krever at det er i virksomhet. Når Krigsskaderådet ikke er i funksjon, bestemmer departementet hvem som skal utføre de oppgaver rådet er tillagt, herunder også oppgaver som rådets arbeidsutvalg er tillagt etter lov 17. juli 1953 nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse.

§ 3.

Krigsskaderådet holder møte så ofte formannen finner det nødvendig og når minst tre av medlemmene eller departementet krever det. Rådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Arbeidsutvalget er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede.

§ 4.

Offentlige og private krigsskadeinstitusjoner som er i virksomhet her i landet skal innen 3 måneder etter regnskapsårets utløp sende Krigsskaderådet årsregnskap og melding om sin virksomhet. For øvrig kan rådet kreve de opplysninger fra krigsskadeinstitusjoner, vanlige trygdelag og offentlige myndigheter og institusjoner som det anser påkrevd for løsningen av sine oppgaver.

Får rådet opplysninger om drifts- eller forretningshemmeligheter eller andre forhold som ikke er alminnelig kjent, plikter medlemmene og i tilfelle rådets personale, med de begrensninger som følger av deres gjøremål etter loven, å bevare taushet om det opplyste.

§ 5.

Krigsskaderådet skal en gang om året gi melding til Kongen om sin virksomhet.

§ 6.

Kongen fastsetter instruks for Krigsskaderådet og arbeidsutvalget og gir nærmere regler om deres virksomhet.

Hvilke innretninger som er å anse som krigsskadeinstitusjoner i forhold til bestemmelsene i denne lov, fastsettes av Kongen.

§ 7.

For krigsskadeinstitusjoner som er under avvikling når denne lov trer i kraft, gjelder bestemmelsen i § 4 annet punktum. For øvrig får loven ikke anvendelse på dem.

§ 8.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy