Innhold
Innhold
L19.06.1969 nr. 53

Lov om Norsk Lovtidend

Lov om Norsk Lovtidend m.v

L19.06.1969 nr. 53 Lov om Norsk Lovtidend m.v.

§ 1.

Norsk Lovtidend utgis for offentlig regning og skal inneholde:

 • a)

  grunnlovsbestemmelser,

 • b)

  lover og vedtak om lovers ikrafttredelse, oppheving og virksomhetsområde,

 • c)

  provisoriske anordninger og vedtak om oppheving av slike anordninger,

 • d)

  Stortingets skattevedtak,

 • e)

  det som ved lov eller med hjemmel i lov er påbudt kunngjort i Norsk Lovtidend.

Forvaltningsavgjørelse som ikke er påbudt kunngjort, uttalelse, rundskriv m.m. samt overenskomster med fremmed stat kan kunngjøres i Norsk Lovtidend dersom det finnes hensiktsmessig. Kongen kan fastsette regler om kunngjøring etter denne bestemmelse.

Kongen kan bestemme at en lov som er blitt endret, skal tas inn i Norsk Lovtidend i sin helhet med den nye ordlyd.

§ 2.

Kongen kan bestemme at Norsk Lovtidend skal utkomme i flere avdelinger, og fastsetter i så fall hva som skal kunngjøres i de ulike avdelinger.

§ 3.

Enhver lov som ikke selv bestemmer noe annet , skal tre i kraft en måned etter den dag da det nummer av Norsk Lovtidend ble utgitt som inneholder kunngjøringen av loven. Det samme gjelder for kunngjøring etter § 1 første ledd bokstav c og d og for kunngjøring av forskrifter etter bestemmelser som omfattes av bokstav e. Om beregning av fristen gjelder domstollovens § 148 annet ledd tilsvarende.

Hvert nummer av Norsk Lovtidend skal være påført datoen for utgivelsen.

§ 4.

Kongen kan gi nærmere regler om utgivelse og drift av Norsk Lovtidend og om andre måter for staten til å formidle kunnskap om innholdet av lover og forskrifter. Det kan fastsettes at databaser og lignende der slikt lov- og forskriftsmateriale inngår som en vesentlig del , ikke skal være gjenstand for utlegg eller arrest og ikke skal kunne overdras eller pantsettes uten departementets samtykke.

§ 5.

Loven trer i kraft 1 januar 1970.

Fra samme tid oppheves – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy