Innhold
Innhold
L18.06.1971 nr. 79

Lov om Norsk språkråd [OPPHEVET]

Lov om Norsk språkråd

L18.06.1971 nr. 79 Lov om Norsk språkråd. [OPPHEVET]

§ 1.

Det opprettes et råd for språkvern og språkdyrking. Rådet skal ha navnet Norsk språkråd.

Norsk språkråd skal

 • a)

  verne om den kulturarv som norsk skriftspråk og talespråk representerer, fremme tiltak som kan øke kunnskapen om norsk språk, dets historie og egenart, fremme toleranse og gjensidig respekt i forholdet mellom alle som bruker norsk språk i dets forskjellige varianter, og verne om den enkelte borgers rettigheter når det gjelder bruken av språket.

 • b)

  – – –

 • c)

  gi myndighetene råd i språkspørsmål, særlig når det gjelder språkbruken i skolen, i Norsk Rikskringkasting og i statstjenesten, uttale seg om prinsipper for normering av skriftspråket og av stedsnavn, og komme med forslag om lovgivning i språkspørsmål,

 • d)

  gi råd og rettledning til almenheten,

 • e)

  fremme og delta i nordisk samarbeid om språkdyrking, og

 • f)

  sørge for at resultatene av rådets arbeide blir gjort kjent.

§ 2.

Kongen fastsetter nærmere vedtekter for rådets sammensetning, organisasjon og virksomhet.

§ 3.

Denne lov trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy