Innhold
Innhold
L27.11.1992 nr. 116

Lov om offentlige anskaffelser 1992 [OPPHEVET]

Lov om offentlige anskaffelser m.v

L27.11.1992 nr. 116 Lov om offentlige anskaffelser m.v. [OPPHEVET]

§ 1. Hvilke internasjonale avtaler loven gjelder for

Denne lov kommer til anvendelse ved gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser og WTO-avtalen om offentlige innkjøp.

Kongen kan beslutte at loven skal gis anvendelse ved gjennomføring av andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet etter.

§ 2. Hvilke anskaffelser og organer loven gjelder for

Loven gjelder kjøp, leie eller leasing av varer eller tjenester samt kontrahering av bygg- eller anleggsarbeider som skal foretas av:

 • 1.

  Statlige, kommunale og fylkeskommunale organer.

 • 2.

  Andre rettssubjekter som ikke driver kommersiell eller industriell virksomhet eller som driver virksomhet innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport eller telekommunikasjon, når disse er kontrollert av det offentlige. Slik kontroll skal anses å foreligge når det offentlige:

  • a)

   dekker størsteparten av virksomhetens eller organets finansiering, eller

  • b)

   har bestemmende innflytelse over organet eller virksomheten, eller

  • c)

   oppnevner mer enn halvparten av medlemmene av organets eller virksomhetens styrende organer.

 • 3.

  Andre rettssubjekter som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter av offentlig myndighet:

  • a)

   til å utnytte vare, tjeneste, bygg- eller anleggsarbeid eller til å motta betaling for utnyttelsen, eller

  • b)

   til å drive virksomhet innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport eller telekommunikasjon.

 • 4.

  Andre rettssubjekter hvor det offentlige yter tilskudd lik halvdelen eller mer av anskaffelsens verdi.

§ 3. Myndighet til å treffe vedtak.

Kongen kan gi forskrifter og fatte enkeltvedtak innenfor rammen av denne lov. Vedtakene kan ikke pålegge oppdragsgiverne plikter utover det som følger av Norges forpliktelser i henhold til avtaler med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner.

Kongen kan ved forskrift gi regler om frivillig kontroll (attestering) av oppdragsgivernes etterlevelse av avtalene nevnt i § 1 slik de er gjennomført i norsk rett. I den forbindelse kan det stilles krav til de som skal utføre slik kontroll.

§ 4. Søksmål.

Søksmål om overtredelse av avtalene nevnt i § 1 slik de er gjennomført i norsk rett, reises for herreds- eller byretten uten forliksmegling. Senest samtidig med at søksmål reises, skal saksøker skriftlig underrette oppdragsgiver om den påståtte overtredelse, og om at søksmål vil bli reist.

Inntil kontrakt er inngått, kan retten sette til side beslutninger som er truffet under en anskaffelsesprosedyre som er omfattet av forskrift etter § 3 første ledd, når beslutningen er i strid med avtalene nevnt i § 1 slik de er gjennomført i norsk rett. Dette gjelder ikke for beslutninger som er truffet under anskaffelsesprosedyrer innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon.

Retten underretter departementet om dommer etter denne paragraf.

Kongen kan ved forskrift gi bestemmelser om tvungent verneting.

§ 5. Midlertidige forføyninger. Mulkt.

Mot overtredelser av avtalene nevnt i § 1 slik de er gjennomført i norsk rett, kan det ikke besluttes midlertidige forføyninger etter at kontrakt er inngått.

Ved begjæring om midlertidig forføyning mot overtredelser under anskaffelsesprosedyrer innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon, kan det heller ikke før kontrakt er inngått besluttes midlertidige forføyninger som nevnt i tvangsfullbyrdelsesloven § 15-8 første ledd. Dersom det er sannsynlig at avtalene nevnt i § 1 slik de er gjennomført i norsk rett vil bli eller allerede er overtrådt, skal retten i stedet fastsette en mulkt som saksøkte skal betale til statskassen dersom overtredelsen ikke bringes til opphør eller forhindres og kontrakt blir inngått. Mulkten skal være så stor at den er egnet til å hindre at saksøkte begår eller opprettholder overtredelsen. Saksøkte plikter bare å betale mulkten dersom det ved dom blir fastslått at vilkårene for betaling av mulkten er oppfylt. Retten underretter skattefogden som inndriver mulkten.

Retten underretter departementet om midlertidige forføyninger og ileggelse av mulkt etter denne paragraf.

Kongen kan ved forskrift gi bestemmelser om kompetent namsrett for behandling av begjæringer om midlertidige forføyninger.

§ 6. Erstatning

Innenfor sektorene vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon kan en saksøker kreve erstatning for kostnader ved å forberede et tilbud eller ved å delta i en anskaffelsesprosedyre når avtalene nevnt i § 1 slik de er gjennomført i norsk rett er overtrådt under anskaffelsesprosedyren. Saksøkeren har likevel bare krav på erstatning dersom han ville hatt en reell mulighet , som er blitt redusert som følge av overtredelsen, til å bli tildelt kontrakten.

§ 7. Ikrafttredelse.

Loven trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy