Innhold
Innhold
L22.05.1998 nr. 30

Lov om offentliggjøring av partiinntekter [OPPHEVET]

Lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter

L22.05.1998 nr. 30 Lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter. [OPPHEVET]

§ 1.

Politiske partier som er registrert etter valgloven § 17 og som har stilt liste til siste stortingsvalg, plikter å avlegge årlig regnskap over inntekter til partiets hovedorganisasjon.

§ 2.

Regnskapet over inntekter skal inneholde opplysninger om følgende inntektstyper:

 • 1.

  Offentlig partistøtte

 • 2.

  Kontingentinntekter

 • 3.

  Tilskudd fra privatpersoner, lotterier, innsamlingsaksjoner o.l.

 • 4.

  Renteinntekter

 • 5.

  Tilskudd fra institusjoner, organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, samt fra stiftelser og fonds.

Hvis et parti i regnskapsåret fra samme navngitte tilskuddsyter mottar ett eller flere tilskudd som tilsammen overskrider 20.000 kroner, skal beløpet og tilskuddsyterens navn oppgis i regnskapet.

Regnskapet skal inneholde opplysninger om den samlede sum av anonyme tilskudd og om størrelsen av hvert enkelt slikt tilskudd over 20.000 kroner.

§ 3.

Inntektsregnskapet avlegges for perioden 1. januar til 31. desember.

Inntektsregnskapet skal underskrives av partiets leder, inneholde en erklæring om at partiet ikke har hatt andre inntekter enn de oppgitte, og være godkjent av revisor.

§ 4.

Regnskapet sendes Stortinget senest 6 måneder etter regnskapsårets avslutning.

§ 5.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy