Innhold
Innhold
L21.07.1894 nr. 5

Lov om Omordning af det civile Embedsverk

Lov om delvis Omordning af det civile Embedsværk

L21.07.1894 nr. 5 Lov om delvis Omordning af det civile Embedsværk.

§ 1.

Istedetfor de nuværende Fogedembeder oprettes:

 • a.

  Særskilte Amtskassererbestillinger, til hvilke henlægges Fogdernes Oppebørselsforretninger.

 • b.

  særskilte Politimesterembeder, til hvilke henlægges Fogdernes øvrige Forretninger, forsaavidt de ikke ved denne Lov ophæves eller henlægges til andre Tjenestemænd.

Dog kan Forretninger, der ikke ved Lov er tillagte Fogedembederne, efter Kongens Bestemmelse henlægges til andre Tjenestemænd end Politimestre.

§ 2.

(Nå uten betydning.)

§ 3.

(Opphevet ved lov 25 juni 2004 nr. 53 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901).)

§ 4.

Forsaavidt noget Byfogedembede ophæves, henlægges af de samme nu tilliggende Forretninger:

 • a.

  Dommer- og Skriverforretninger, Skifte- og Auktionsforretninger, Notarialforretninger, Arrest- og Forbudsforretninger, samt Mændsopnævnelser til Sorenskrivere.

 • b.

  Oppebørselsforretninger til Amtskasserere.

 • c.

  Politiforretninger og Raadstuskriverforretninger samt [Magistratsforretninger], der ikke ovenfor under Litr. a er nævnt, til Politimestre eller efter Kongens Bestemmelse til en anden offentlig Tjenestemand.

§ 5.

(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616).)

§ 6.

Særlige Bestemmelser, der er givne angaaende Forretningsgrene, der før har tilligget Fogderne eller Byfogderne, men ved denne Lov henlægges til andre Tjenestemænd, bliver gjældende ligeoverfor disse.

§ 7.

Den Betaling for Embedsforretninger og de uvisse Indtægter, der i Henhold til Lov om en forandret Lønningsmaade for visse civile Embeder m.v. af 14de Mai 1872 har tilligget Fogderne og Byfogder, hvis Embeder ophæves, skal tilfalde de Tjenestemænd, der med Hensyn til vedkommende Forretninger træder i Fogdernes og Byfogdernes Sted; dog skal den Godtgjørelse, der vilde have været at beregne for Indfordringer for den almindelige Brandforsikringsindretning og de under Kirkedepartementet henhørende Fonds, komme Statskassen til Indtægt.

§ 8.

Amtskasserere og Politimestre samt Amtskassereres Betjente tilkommer paa Reiser Skyds- og Kostgodtgjørelse og henføres til den Klasse, som af Kongen bestemmes.

[Politimestre er for Reiser til Eftersyn af Maal og Vægt berettigede til, foruden den dem efter Regulativet tilkommende Skydsgodtgjørelse, at erholde efter Regning godtgjort nødvendigt Udlæg for Befordring af medført fornøden Bagage.]

§ 9.

(Nå uten betydning.)

§ 10.

Nærværende Lovs Bestemmelser bliver efter Kongens nærmere Anordning snarest muligt at sætte i Kraft, og senest, efterhvert som der bliver Anledning dertil ved Ledighed i de fast besatte Embeder, der berøres af Loven.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy