Innhold
Innhold
L21.05.1982 nr. 29

Lov om opphevelse av pensjon for åremålstilsatte

Lov om opphevelse av lov 9. november 1956 om pensjonsordning for åremålstilsatte

L21.05.1982 nr. 29 Lov om opphevelse av lov 9. november 1956 om pensjonsordning for åremålstilsatte.

I.

Lov 9. november 1956 nr. 2 om pensjonsordning for åremålstilsatte oppheves.

For den som ved denne lovs ikrafttreden innehar stilling omfattet av nevnte lovs § 1, eller er pensjonist eller har oppsatte pensjonsrettigheter, skal lovens regler fortsatt gjelde.

II.

Full pensjon i Statens pensjonskasse etter høyeste lønnsklasse i statens alminnelige lønnsregulativ etter nevnte lovs § 4 første ledd, skal være 8 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse § 42 gjelder tilsvarende for pensjoner etter nevnte lov.

III.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy