Innhold
Innhold
L21.06.2002 nr. 38

Lov om oppheving av ervervsloven mv

Lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

L21.06.2002 nr. 38 Lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd.

§ 1. Oppheving

Lov 23. desember 1994 nr. 79 om erverv av næringsverksemd vert oppheva.

§ 2. Forholdet til eldre konsesjonar og vilkår

Løpande, tyngjande vilkår og føresetnader som tidlegare er fastsette i vedtak av Industridepartementet, Næringsdepartementet, Nærings- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet med heimel i lov 14. desember 1917 nr. 16 kapittel III, jf kap. V, lov 31. mai 1974 nr. 19 og lov 23. desember 1994 nr. 79, vert oppheva.

Andre vilkår kan etter søknad opphevast av departementet.

§ 3. Endringar i andre lover

– – –

§ 4. Ikraftsetjing

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy