Innhold
Innhold
L13.06.1969 nr. 38

Lov om oppskyting i verdensrommet

Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet

L13.06.1969 nr. 38 Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet.

§ 1.

Uten tillatelse fra vedkommende departement er det forbudt å skyte noen gjenstand ut i verdensrommet fra:

  • a.

    Norsk territorium, herunder også Svalbard, Jan Mayen og de norske biland.

  • b.

    Norsk fartøy, luftfartøy o.l.

  • c.

    Områder som ikke er undergitt noen stats høyhetsrett, når oppskytingen foretas av norsk statsborger eller person hjemmehørende i Norge.

Det kan settes bestemte vilkår for slik tillatelse som nevnt i første ledd.

§ 2.

Departementet kan gi regler om kontroll m.m. med virksomhet som nevnt i § 1.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy