Innhold
Innhold
L09.05.1986 nr. 19

Lov om organisering av velferd for elever og studenter [OPPHEVET]

Lov om organisering av velferd for elever og studenter

L09.05.1986 nr. 19 Lov om organisering av velferd for elever og studenter. [OPPHEVET]

Kap I. Alminnelige bestemmelser

§§ 1-2.

(Opphevet ved lov 28 juni 1996 nr. 54 (fra 11 april 1997 iflg. res. 11 april 1997 nr. 276).)

§ 3.

For elever i videregående skole som må nytte daglig skyss til skolen, skal fylkeskommunen sørge for fri skoleskyss eller gi full skyssgodtgjørelse hvis veilengden fra hjem til skole er minst 6 km én vei. Departementet kan i særskilte tilfeller dispensere fra retten til fri skoleskyss, når andre ordninger ivaretar dette hensynet. For elever med varig eller midlertidig funksjonshemming skal fylkeskommunen om nødvendig sørge for fri skoleskyss eller gi full skyssgodtgjørelse uten hensyn til veilengden. Departementet gir utfyllende forskrift om skoleskyss og skyssgodtgjørelse.

For elever i videregående skole som bor slik til eller har så lang vei at de ikke kan nytte daglig skyss til skolen, skal skolen hjelpe til med å skaffe husvære. Dersom det er nødvendig å bygge elevheim, er dette en oppgave for skoleeier.

For elever i videregående skoler for ekstern spesialundervisning, og som bor i elevheim eller internat, skal utgiftene til reiser, opphold m.m. dekkes av elevenes bostedsfylke.

§§ 4-22.

(Opphevet ved lov 28 juni 1996 nr. 54 (fra 11 april 1997 iflg. res. 11 april 1997 nr. 276).)

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy