Innhold
Innhold
L29.03.2019 nr. 9

Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

L29.03.2019 nr. 9 Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

§ 1. Forskriftshjemmel

Kongen kan gi forskrift om forhold som berøres av at Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) trer ut av EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og andre avtaler mellom Norge og Den europeiske union som Storbritannia har vært bundet av som medlemsstat i unionen.

Forskriften kan avvike fra bestemmelser i annen lovgivning.

§ 2. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

§ 3. Endringer i andre lover

Fra den tiden loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy