Innhold
Innhold
L16.06.1939 nr. 10

Lov om potetmjøl m.m. [OPPHEVET]

Lov om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjøl m.m

L16.06.1939 nr. 10 Lov om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjøl m.m. [OPPHEVET]

§ 1.

Det er forbudt å tilvirke potetmjøl, glykosesirup, sago og dekstrin uten løyve av Kongen eller den han gir fullmakt. Unntatt herfra er tilvirkning til bruk i egen husholdning.

§ 2.

Den som etter § 1 får løyve til å tilvirke potetmjøl, glykosesirup, sago eller dekstrin, må rette seg etter de forskrifter og påbud som blir gitt i samhøve med denne lova og underkaste seg den kontroll som blir fastsatt.

§ 3.

Kongen eller den han gir fullmakt kan gi regulerende forskrifter om tilvirkernes innkjøp av poteter og om produksjon og omsetning av potetmjøl, glykosesirup, sago og dekstrin.

Herunder kan mellom anna treffes avgjerd om

  • 1.

    Priser og andre forretningsvilkår og om adgang til levering av poteter.

  • 2.

    De krav som skal stilles til produktenes kvalitet.

  • 3.

    Avgrensning av tilvirkernes årlige produksjon og salg av potetmjøl, glykosesirup, sago og dekstrin.

Videre kan tilvirkerne pålegges å omsette sin produksjon av potetmjøl, glykosesirup, sago og dekstrin gjennom en salgsorganisasjon med lover godkjent av departementet.

§ 4.

Utgiftene ved kontroll og ved den i § 3 nevnte salgsorganisasjon skal tilvirkerne svare etter regler som vedkommende departement fastsetter.

§ 5.

Vedkommende departement gir de nærmere forskrifter til gjennomføring av denne lova, herunder om kontrollen med tilvirking og omsetning m.v.

§ 6.

Brott på denne lova eller på forskrifter og påbud som blir gitt i samhøve med lova straffes med bøter [inntil 100.000 kroner] eller med fengsel inntil 3 måneder eller med begge deler. På samme måte straffes forsøk.

§ 7.

Denne lova trer i kraft fra den dag Kongen fastsetter.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy