Innhold
Innhold
L07.06.1974 nr. 22

Lov om prisregler for jern og stål

Lov om prisregler for jern og stål

L07.06.1974 nr. 22 Lov om prisregler for jern og stål.

§ 1.

Kongen kan gi slike forskrifter om transportpriser og om en prisordning for jern og stål som er nødvendige for å gjennomføre artikkel 20 i avtalen av 14 mai 1973 mellom Norge og Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap og dets medlemsstater.

§ 2.

Enhver plikter å gi forvaltningsorgan som Kongen utpeker de opplysninger og å gi innsyn i registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale og annet materiale som organet krever for å kontrollere at forskrifter som er gitt i medhold av § 1 følges. Opplysningene kan kreves gitt muntlig eller skriftlig og pålegg skal etterkommes innen en frist som fastsettes av vedkommende organ.

§ 3.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskrifter gitt i medhold av § 1 straffes med bøter. På samme måte straffes den som unnlater å gi opplysninger krevd i medhold av § 2 eller som forsettlig eller uaktsomt framlegger uriktige opplysninger.

§ 4.

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy