Innhold
Innhold
L19.06.1970 nr. 55

Lov om prisutjevning i sildenæringen [OPPHEVET]

Lov om prisutjevning i sildenæringen

L19.06.1970 nr. 55 Lov om prisutjevning i sildenæringen. [OPPHEVET]

§ 1.

Kongen kan bestemme at det skal være prisutjevning for sildolje og sildemel etter reglene i denne lov, såfremt det blir tilrådet av De Norske Sildolje- og Sildemelfabrikkers Landsforening og Feitsildfiskernes Salgslag, Noregs Sildesalslag og Norges Makrellag S/L (organisasjonene).

Bestemmelsen gjelder inntil den blir opphevet ved beslutning av Kongen. Dersom noen av organisasjonene trekker tilbake sin tilråding, faller dog prisutjevningen bort senest ett år etter tilbaketrekkingen. Kongen kan bestemme et senere tidspunkt dersom organisasjonene er enige i det eller dersom det er nødvendig for å avvikle prisutjevningen uten underskudd eller det tilsies av praktiske grunner.

§ 2.

Prisutjevningen blir gjennomført over Prisreguleringsfondet for sild, i samsvar med de vedtekter for fondet som Kongen gir.

Fondets virksomhet skal ha til formål gjennom avgifter og tilskudd i pris og kostnadsregulerende øyemed å fremme og sikre fellessalget av sildolje og sildemel gjennom Norsk Sildolje- og Sildemelindustris Salgslag A/L (Norsildmel). Videre skal fondet ha til formål gjennom slike avgifter og tilskudd å minske de uheldige virkninger for sildenæringen av konjunkturmessige prissvingninger for sildolje og sildemel. Ved utformingen av de tiltak som settes i verk ut fra disse formål, tas dessuten sikte på å fremme en mest mulig rasjonell struktur og utvikling i sildenæringen.

Utgiftene med fondets virksomhet kan dekkes av fondets midler.

De generelle formål med prisutjevningen skal ikke være til hinder for at fondet yter lån eller tilskudd til fellesforskning eller andre fellestiltak når organisasjonene er enige om å tilråde det.

§ 3.

Til gjennomføring av prisutjevningen kan Kongen treffe bestemmelse om tilskudd eller lån fra Prisreguleringsfondet for sild eller fastsette avgifter til fondet med prisregulerende virkning innen sildenæringen.

Ved avgjørelse skal tas sikte på at driften hos Norsk Sildolje- og Sildemelindustris Salgslag A/L (Norsildmel) gir balanse etter at alle ordinære utgifter er dekket. Likeledes tas sikte på at formuen i fondet ikke synker under vedtektsbestemte sikkerhetsbeløp.

Staten er ansvarlig for at Prisreguleringsfondet for sild kan dekke sine forpliktelser (jfr. bestemmelsene i § 1, siste ledds tredje punktum).

§ 4.

Prisreguleringsfondet for sild skal ha et styre som oppnevnes av Kongen. Styret skal bestå av representanter for de grener av statsadministrasjonen som har med pris-, fiskeri- og industrisaker å gjøre.

Styret følger i sin virksomhet bestemmelsene i fondets vedtekter og ellers de bestemmelser som Kongen har truffet.

Styret avgjør sakene etter å ha rådført seg med organisasjonene. Styret skal i alminnelighet følge tilrådingen fra organisasjonene såfremt de alle er enige i den.

§ 5.

De regler som etter denne lov gjelder for sildolje og sildemel, gjelder tilsvarende for olje og mel av: a) Lodde, brisling, tobis eller makrell, b) avfall av slikt råstoff eller av sild, c) øyenpåle, stavsild, strømsild, kolmule, polartorsk, hestmakrell og annet tilsvarende råstoff.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke vareslag som skal omfattes av prisutjevningen, og kan herunder gjøre tilføyelser eller unntak i forhold til oppregningen i første ledd.

§ 6.

Kongen kan bestemme at Norsk Sildolje- og Sildemelindustris Salgslag A/L (Norsildmel) skal medvirke ved gjennomføringen av prisutjevningen i den utstrekning og etter de nærmere bestemmelser som Kongen fastsetter. Medvirkningen regnes som offentlig forvaltningstjeneste.

§ 7.

Loven trer i kraft etter nærmere bestemmelse av Kongen.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy