Innhold
Innhold
L08.01.1993 nr. 3

Lov om produksjonsavgift på elektrisk kraft. [OPPHEVET]

Lov om produksjonsavgift på elektrisk kraft

L08.01.1993 nr. 3 Lov om produksjonsavgift på elektrisk kraft. [OPPHEVET]

§ 1.

Denne lov gjelder når Stortinget vedtar at det skal betales produksjonsavgift til statskassen på elektrisk kraft.

§ 2.

Departementet kan gi forskrift om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll.

§ 3.

Departementet kan påby montering av måleutstyr o.l. av hensyn til avgiftsberegning og kontroll, og fastsette nærmere regler om hvilke krav som skal stilles til måleutstyr, målemetoder og til den dokumentasjon som skal innsendes.

§ 4.

For inndrivelse av avgift får de regler som gjelder for formues- og inntektsskatten til staten, tilsvarende anvendelse. Avgiftskrav med tillegg av renter og omkostninger er tvangsgrunnlag for utlegg.

Departementet kan gi forskrift om plikt til å betale renter av avgift som ikke er betalt i rett tid, og om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift.

§ 5.

Forsettlig eller uaktsom avgivelse av uriktig eller ufullstendig dokumentasjon eller annen overtredelse av denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 6.

Dersom den avgiftspliktige på forsettlig eller uaktsom måte har overtrådt denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, kan den avgiftspliktige av vedkommende departement pålegges å betale inntil det dobbelte, i gjentakelsestilfelle det firedobbelte av det avgiftsbeløp som er eller kunne vært unndratt statskassen. For så vidt angår ansvar etter denne paragraf svarer den avgiftspliktige for medhjelperes handlinger.

§ 7.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy