Innhold
Innhold
L31.05.1974 nr. 20

Lov om råvareprisutjevning i jordbruket [OPPHEVET]

Lov om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport (eksportrestitusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer

L31.05.1974 nr. 20 Lov om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport (eksportrestitusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer. [OPPHEVET]

§ 1.

For å eliminere ulikhet i produksjonskostnadene mellom bearbeidede norske og utenlandske produkter som følger av ulikheter i prisnivået for jordbruksvarer som inngår i de bearbeidede produkter, kan det ved import av slike bearbeidede produkter oppkreves en avgift og ved eksport ytes en restitusjon.

I samme hensikt kan det pålegges en avgift på bearbeidede produkter som omsettes innenlands – intern kompensasjonsavgift – enten varen er norskprodusert eller innført.

Med restitusjon menes en tilbakebetaling av differansen mellom intern pris og prisen på verdensmarkedet for en råvare som er anvendt til framstilling av et produkt.

Med bearbeidede produkter forstås etter denne lov et hvert produkt som helt eller delvis er framstilt på basis av jordbruksråvarer. Tvilstilfelle avgjøres av departementet.

§ 2.

Kongen bestemmer hvilke bearbeidede produkter som skal omfattes av bestemmelsen i § 1.

Likeledes fastsetter Kongen hvilke jordbruksråvarer i det enkelte bearbeidede produkt som det skal tas hensyn til ved beregning av avgift på import og ytes restitusjon for ved eksport. Det samme gjelder ved beregning av intern kompensasjonsavgift.

Etter nærmere forskrifter gitt av Kongen fastsetter vedkommende departement satsene for avgift og for restitusjon. Kongen kan gi forskrift om plikt til å betale renter ved forsinket betaling av avgift.

Avgiftskrav etter loven her er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 3.

De midler som kommer inn ved oppkreving av avgifter på bearbeidede produkter går til et fond.

Fondets midler kan nyttes til eksportrestitusjon, prisnedskrivning av jordbruksråvarer til fremstilling av industrielt bearbeidede landbruksvarer med frihandelsstatus og til å dekke administrasjonskostnader ved ordningen.

Fondet styres av departementet i samsvar med de retningslinjer som Kongen fastsetter for fondets forvaltning og bruk av midlene.

§ 4.

Produsenter, importører og eksportører plikter å gi de opplysninger som trengs for å kunne fastslå hvilken sammensetning de bearbeidede produkter har og skal om nødvendig uten vederlag stille til rådighet prøver av produktene som er tilstrekkelig til å fastslå sammensetningen.

Dersom det ikke kan gis opplysninger eller prøver som nevnt i første ledd, kan import nektes inntil slike opplysninger eller prøver er lagt fram.

Den som forsettlig eller aktløst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger eller prøver som nevnt i første ledd eller som handler i strid med forskrifter gitt med hjemmel i denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, om ikke forholdet rammes av strengere straffebud.

Den som forsettlig eller aktløst overtrer denne lov eller forskrift gitt i medhold av denne lov, kan ilegges tilleggsavgift på inntil 60 pst. av fastsatt avgift eller restitusjon. Tollovens bestemmelser om tilleggstoll får tilsvarende anvendelse forsåvidt angår avgift eller restitusjonsutbetaling etter loven her.

§ 5.

Kongen fastsetter de nærmere bestemmelser om denne lovs ikrafttreden og gjennomføring.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy