Innhold
Innhold
L16.06.1967 nr. 3

Lov om rederes opplysningsplikt til utlandet

Lov om fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter

L16.06.1967 nr. 3 Lov om fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter.

§ 1.

Kongen kan gi bestemmelser som forbyr reder av norsk skip å etterkomme krav fra utenlandske myndigheter om opplysninger om forretningsmessige forhold, herunder krav om utlevering av forretningsdokumenter.

§ 2.

Den som overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

§ 3.

Denne lov trer i kraft straks.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy