Innhold
Innhold
L05.12.1917 nr. 1

Lov om registrering av fiskefartøyer [OPPHEVET]

Lov om registrering og merking av fiskefartøyer

L05.12.1917 nr. 1 Lov om registrering og merking av fiskefartøyer. [OPPHEVET]

§§ 1-2.

(Opphevet ved lov 26 mars 1999 nr 15 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 19 nov 1999 nr. 1178).)

§ 3.

Registeret over merkepligtige norske fiskefarkoster føres for hele riket av fiskedirektøren paa grundlag av distriktsregistre.

Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt av tilsynsmænd, som antages av vedkommende regjeringsdepartement. Hver by- eller herredskommune utgjør et merkedistrikt.

Vedkommende regjeringsdepartement fastsætter forskrifter om registrenes indhold m.v. og utfærdiger instruks for tilsynsmændene.

§ 4.

Farkosten anmeldes til tilsynsmanden paa hjemstedet.

En farkosts hjemsted efter denne lov er den anmeldelsespligtiges bosted eller, hvis der er flere anmeldelsespligtige, bostedet for en av disse efter deres eget valg.

Anmeldelsen kan ske mundtlig eller skriftlig og skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. Sker den skriftlig, skal den være avfattet efter en av vedkommende regjeringsdepartement utfærdiget formular, som faaes hos tilsynsmændene.

§ 5.

Anmeldelsespligten paahviler farkostens eier eller ved partrederi den bestyrende reder; er ingen saadan valgt, paahviler den samtlige parteiere. Tilhører farkosten andet selskap, paahviler anmeldelsespligten de fuldt ansvarlige medlemmer av selskapet, om dette er et ansvarlig selskap eller et kommandittselskap, og ellers selskapets bestyrelse.

Anmeldelsespligten omfatter den første anmeldelse samt enhver forandring med hensyn til farkosten ved salg, flytning fra distriktet, større ombygning, forlis eller lign.

Ved farkostens flytning fra distriktet utgaar den av dettes og indføres i det nye distrikts register.

Eiere og brukere av fartøyer og båter som nevnt i § 2 er forpliktet til, når vedkommende tilsynsmann ber om det, å gi denne de nødvendige opplysninger til bedømmelse av om registreringsplikt foreligger og for å få med i registret de oppgaver som dette etter gjeldende bestemmelser skal inneholde (jfr. § 3, siste ledd).

§ 5 a.

Departementet kan bestemme at det skal betales gebyr for anmeldelse i merkeregistrering etter §§ 1 og 5 og gi nærmere forskrift om størrelsen og innkrevingen av gebyret, derunder også om tilleggsgebyr ved for sen betaling. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 6.

Naar indmeldt farkost er indført i distriktsregistret, blir den av tilsynsmannen tildelt et merke, som bestaar av hjemstedets distriktsmerke og farkostens løpenummer.

Distriktsmerkene fastsættes av vedkommende regjeringsdepartement og skal bestaa av bokstaver, som betegner vedkommende amt og herred (eller by).

De i § 1, sidste led, nævnte fiskebaater faar samme distriktsmerke og løpenummer som hovedfarkosten, med tillæg av et tal, som angir deres rækkefølge inden hovedfarkostens baater.

Om registreringen utsteder tilsynsmanden en bevidnelse – merkebrev – efter en formular som utfærdiges av vedkommende regjeringsdepartement. Merkebrevet skal indeholde oplysning om farkostens merke, art, takling, størrelse og hjemsted, eierens navn og bosted samt forøvrig, hvad der maatte bli bestemt av vedkommende regjeringsdepartement.

§ 7.

Ved anmeldelse av farkostens flytning til andet merkedistrikt har den anmeldelsespliktige at indsende merkebrevet til tilsynsmanden paa dens tidligere hjemsted, ledsaget av oplysninger om flytningen.

Efterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av registret, sender han merkebrevet med de mottagne oplysninger om flytningen til tilsynsmanden paa farkostens nye hjemsted, hvor den registreres og nyt merkebrev utfærdiges.

Ogsaa ved anmeldelse av andre forandringer (§ 5, 2det led) blir merkebrevet at indsende til berigtigelse.

§ 8.

Det merke, som i merkebrevet er tildelt en farkost, skal anbringes iøinefaldende og tydelig paa hver side av farkostens forskib, med hvite bokstaver paa sort bund.

Den (eller de), som efter § 5 har anmeldelsespligt, skal besørge merket paamalt og ha ansvaret for, at det til enhver tid holdes vedlike i klar og tydelig stand.

Kongen kan bestemme, at farkostens merke under visse fiskerier eller i bestemte farvand ogsaa skal anbringes paa seil eller fiskeredskaper.

Nærmere bestemmelser om merkenes anbringelse, størrelse, utseende m.v. utferdiges av vedkommende regjeringsdepartement. Departementet kan også bestemme at det i stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, som festes på fartøyet.

§ 9.

De farkoster, som gaar ind under denne lov, maa hverken paa skrog eller seil føre navn, bokstaver eller tal, som strider mot denne eller anden gjældende lov.

§ 10.

Det er forbudt at utslette, forandre, ukjendeliggjøre, tildække eller ved hvilketsomhelst middel skjule de paa skrog eller seil i medhold av gjældende love anbragte merker.

§ 11.

Naar farkost, som er merkepligtig efter denne lov, deltar i fiske, hvor ekstraordinært opsyn er anordnet efter de gjældende fiskerilove, træder de i denne lov fastsatte merker i stedet for de merker, som er anordnet i de nævnte fiskerilove.

Hvor disse love indeholder bestemmelser om merkers utlevering, tilbakelevering eller ombytning ved flytning under fisket, kommer disse bestemmelser ikke til anvendelse, men farkostens fører skal straks melde sig til opsynet. I tilfælde av flytning skal han melde sig baade paa det sted, han fraflytter, og paa det nye sted.

§ 12.

Vedkommende regjeringsdepartement kan bestemme, at der under visse fiskerier, hvor ekstraordinært opsyn er anordnet, skal brukes løse tillægsmerker ved siden av de i denne lov anordnede faste merker. Departementet træffer i saa fald bestemmelse om tillægsmerkernes utseende og anbringelse, men forøvrig kommer de gjældende fiskeriloves bestemmelser om baatmerker til anvendelse paa dem.

§ 13.

Naar lodsfartøier og smaabaater (seksaarede og mindre baater) i henold til §§ 1 og 2 a deltar i fiske, hvor ekstraordinært politiopsyn er anordnet, uten at være merket efter denne lov, skal de være merket med løse baatmerker, saaledes som de gjældende fiskerilove fastsætter.

§ 14.

Tilsynet med nærværende lovs overholdelse paahviler politiet, toldvæsenet, havnepolitiet, tilsynsmændene samt fiskeriopsynet.

§ 15.

Det er forbudt å drive fiske med merkepliktig farkost uten at det er merket slik som foreskrevet i denne lov.

§ 16.

Denne lov træder i kraft fra den tid, Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy