Innhold
Innhold
L19.08.1994 nr. 57

Lov om registrering av fritids- og småbåter [OPPHEVET]

Lov om registrering av fritids- og småbåter

L19.08.1994 nr. 57 Lov om registrering av fritids- og småbåter. [OPPHEVET]

Kapittel I. Innledning

§ 1. Det sentrale fritids- og småbåtregisteret

Det opprettes et sentralt fritids- og småbåtregister (fritids- og småbåtregisteret). Registeret er felles for hele landet, og føres av en registerfører som utnevnes av departementet.

Departementet gir nærmere forskrift om registerets organisasjon og om føring av registeret.

§ 2. Formål

Fritids- og småbåtregisteret kan bare nyttes til trafikksikkerhetsformål til sjøs, forskning og samfunnsplanlegging, ivaretakelse av miljøvernhensyn, beredskapsformål, innkreving av skatt, avgifter, toll og gebyrer i tilknytning til båter og båtmotorer, forsikringsformål, politietterforskning, forbruksundersøkelser og informasjon. Registeret skal ikke benyttes eller utleveres til kommersielle formål.

§ 3. Lovens virkeområde

Loven gjelder for fritids- og småbåter som har fast havn her i landet eller som brukes i norsk kystfarvann, innsjø eller vassdrag. Loven gjelder også for båter som brukes i næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet.

Loven gjelder ikke for båter som pliktes registrert i henhold til andre lover.

Kongen bestemmer om, og i hvilken utstrekning, loven skal gis anvendelse på Svalbard.

Kapittel II. Registreringspliktige fritids- og småbåter m.m.

§ 4. Registreringspliktige fritids- og småbåter

Registreringsplikten omfatter enhver fritids- og småbåt som:

 • 1.

  har fast havn her i landet, eller

 • 2.

  brukes i norsk kystfarvann, innsjø eller vassdrag av person med fast oppholdssted i Norge,

med mindre annet er bestemt i forskrift gitt av departementet.

Unntatt fra registreringsplikt er:

 • 1.

  båter med lengde under 4,5 meter som ikke har motor som fremdriftsmiddel,

 • 2.

  båter med lengde 4,5 meter eller mer som verken har seil eller motor som fremdriftsmiddel,

 • 3.

  spesielle båter etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet.

§ 5. Eierens ansvar

Eieren av båten er ansvarlig for at den blir registrert i henhold til denne lov. Ved eierskifte skal også tidligere eier (selger) sende melding til registeret.

§ 6. Når registreringsplikten oppstår

Registreringsplikten oppstår ved sjøsettingen , og for båt som ikke har hatt motor, ved påsetting av motor. For båt som innføres til landet på egen kjøl, oppstår registreringsplikten ved innførselen. Båten skal være registrert etter reglene i denne loven selv om den ikke er i bruk , med mindre den pliktes registrert etter andre lover.

Departementet kan gi forskrift om at registreringsplikten skal oppstå på et annet tidspunkt enn nevnt i første ledd.

§ 7. Båtkort og kjennemerke

Registreringsmyndigheten skal utstede båtkort og tildele kjennemerke m.m. for båter som er registrert i fritids- og småbåtregisteret. Båtkortet skal til enhver tid medbringes i båten under bruk. Kjennemerket m.m. skal anbringes iøynefallende og tydelig på hver side av båtens forskip.

Departementet kan gi nærmere forskrift om merkingen og om båtkortets gyldighet og utforming.

§ 8. Gebyr

Departementet kan gi forskrift om betaling:

 • a)

  av gebyr for førstegangsregistrering eller omregistrering av fritids- og småbåter,

 • b)

  for oppslag, utskriving og andre tjenester knyttet til registeret.

Den registreringspliktige (jf. § 5) er ansvarlig for gebyr for førstegangsregistrering. Dersom båten eies av flere personer i fellesskap, hefter disse solidarisk.

Krav på betaling av gebyr m.m. etter denne bestemmelsen er tvangsgrunnlag for utlegg.

Kapittel III. Forskjellige bestemmelser

§ 9. Opplysninger i registeret

Fritids- og småbåtregisteret kan inneholde opplysninger om eieren (herunder fødselsnummer), båt, motor og andre opplysninger etter departementets nærmere bestemmelser (herunder opplysninger om båtens verdi og opplysninger av forsikringsmessig art).

§ 10. Innsamling av opplysninger og samkjøring

Opplysninger nevnt i § 9 kan kreves fra:

 • a)

  politi, skatte- og avgiftsmyndighetene, Fiskeridirektoratet, skipsregisteret (NOR), det sentrale personregisteret.

 • b)

  båteier, båtorganisasjoner, samt fra importører, tilvirkere og forhandlere av båter og båtmotorer.

Forsikringsselskap plikter etter krav fra registreringsmyndigheten å gi opplysninger om forsikrede båter, eierforhold (forsikringstaker) og annet av betydning for registrering i fritids- og småbåtregisteret, herunder generell overføring av opplysninger uten angivelse av navngitt båt, eier m.m.

Registreringsmyndigheten kan bestemme at opplysningene skal overføres elektronisk der dette er mulig.

Etter samtykke fra Datatilsynet kan overføring av opplysninger mellom fritids- og småbåtregisteret og dem som er nevnt i første ledd bokstav a, skje ved kobling (samkjøring). Samkjøring kan ellers skje når dette følger av annen lov eller av vedtak etter lov om personregistre m.m.

§ 11. Innsynsrett

Innsynsrett etter personregisterloven § 7 gjelder for fritids-og småbåtregisteret.

§ 12. Utlevering av opplysninger

Enkeltvis utlevering av personopplysninger kan skje i henhold til lov om offentlighet i forvaltningen.

Utlevering av opplysninger ved samkjøring (kobling) må ikke skje overfor andre personregistre enn dem som er nevnt i § 10 første ledd bokstav a, eller når adgang til kobling følger annen lov eller vedtak etter lov om personregistre.

Departementet kan for øvrig gi bestemmelser om omfanget av og innholdet i opplysninger som utgis.

§ 13. Retting, ajourføring m.v.

Departementet kan gi forskrift om retting, ajourføring, sletting eller ikke bruk av opplysninger etter en viss tid, og om overføring av opplysninger i registeret til arkivverket.

§ 14. Registermyndighetens ansvar

Den registermyndighet som er nevnt i § 1 skal sørge for at bestemmelsen i eller gitt i medhold av §§ 9-13 blir fulgt. Det samme gjelder bestemmelser som følger av lov om personregistre m.m.

§ 15. Kontroll

Departementet kan gi nærmere forskrift om kontroll, herunder hvilken myndighet som skal utøve kontroll.

§ 16. Fjerning av kjennemerke, forvaring

Kontrollmyndigheten kan uten nærmere varsel, fjerne båtens kjennetegn og/eller nekte bruk av båten såfremt bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov ikke er overholdt. Båten kan tas i forvaring av kontrollmyndigheten for eierens regning og risiko.

§ 17. Tvangsmulkt og tvangssalg

Kontrollmyndigheten kan gi eieren en frist til å bringe registreringsforholdet i orden, og beslutte at det skal betales en tvangsmulkt for hver dag som går inntil forholdet er brakt i orden. Departementet gir forskrift om tvangsmulktens størrelse m.m. Beslutning om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

Dersom pålegg om å bringe registreringsforholdet i orden ikke blir gjennomført innen den frist som er fastsatt, kan båten selges gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg så langt de passer. Salg kan begjæres 14 dager etter at skriftlig varsel er sendt eieren. Tvangsfullbyrdelsesloven § 8-16 første ledd gjelder ikke i dette tilfellet.

§ 18. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne lov eller i medhold av denne lov, straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 19. Utfyllende bestemmelser

Departementet kan gi nærmere forskrift for utfylling og gjennomføring av denne lov.

Kapittel IV. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 20. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser

Denne lov trer i kraft straks, med unntak av kapittel II som trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Lov av 3. desember 1948 nr. 3 om registrering og merking av småfartøyer oppheves fra den tid Kongen bestemmer.

Departementet kan gi nærmere overgangsbestemmelser.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy