Innhold
Innhold
L25.06.1999 nr. 54

Lov om registrering av råoljehandel

Lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

L25.06.1999 nr. 54 Lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 5 (forordning (EF) nr. 2964/95 av 20. desember 1995) om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av Vedlegg IV, Protokoll 1 til avtalen og avtalen forøvrig.

§ 2.

I lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet gjøres følgende endringer: – – –

§ 3.

Loven trer i kraft straks med unntak av endringene i petroleumsloven, som trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Nedenfor følger forordning (EF) nr 2964/95 av 20. des. 1995, slik departementet har gjengitt forordningen i Ot.prp. nr. 54 (1998-99) med de endringer – jf. fotnote 3 flg. til forordningsteksten – som departementet mener følger av EØS-avtalens vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalens vedlegg IV nr. 5 (rådsforordning (EF) nr. 2964/95 av 20. desember 1995 om registrering av import og leveranser av råolje i Fellesskapet)

[RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION –

Med henvisning til traktaten om etablering av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213.

Med henvisning til Kommisjonens forslag.

Idet etablering av en felles energipolitikk er en av målsettingene Fellesskapet har satt seg. Det er Kommisjonens oppgave å fremsette forslag om hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå denne målsettingen.

Idet ett av de viktigste målene for denne politikken er å sikre forsyninger til stabile priser.

Idet det er ønskelig med oversikt i markedet.

Ut fra forsyningssituasjonen, og for å stabilisere EF-markedet og hindre at unormale svingninger i verdensmarkedet får en uheldig innvirkning på EF-markedet, bør medlemsstatene og Kommisjonen få jevnlige opplysninger om kostnadene ved forsyning av råolje.

Ved forordning (EØF) nr. 1893/791) innførte Rådet ordninger for registrering av import av råolje til Fellesskapet.

Ved forordning (EØF) nr. 2592/792) fastsatte Rådet regler for registrering av import av råolje til Fellesskapet.

Disse forordningene opphørte å gjelde 31. desember 1991, derfor bør de reglene som derved ble fastsatt gjeninnføres og samtidig tilpasses de handelsvilkår som gjelder på de internasjonale oljemarkedene, og ta sikte på å bedre og verne kvaliteten på miljøet og såvidt mulig tilpasses rapporteringskravene til nasjonale myndigheter og Det internasjonale energibyrå – har vedtatt denne forordning]:3)

Art 1.

Alle personer eller foretak som importerer råolje fra tredjeland eller som mottar leveranser av råolje fra en kontraherende part, skal være forpliktet til å sende opplysninger om karakteristika ved importen eller leveransene til den kontraherende part der de er etablert.

Art 2.4)

På grunnlag av de opplysninger som er nevnt i artikkel 1 skal EFTA-landene jevnlig sende EFTAs overvåkningsorgan opplysninger som kan gi et reelt bilde av utviklingen av de vilkår importen eller leveransene har funnet sted under.

Disse opplysningene skal sendes videre til EFTA-landene.

Art 3.

De opplysninger som innsamles og videresendes i medhold av denne forordningen, skal være fortrolige.

Denne forutsetningen skal ikke være til hinder for offentliggjøring av generell informasjon eller sammenfattende opplysninger som ikke inneholder informasjon om enkeltforetak.

Art 4.

1. De opplysninger som personer eller foretak plikter å sende til den kontraherende part de er etablert i, skal gjelde all import eller alle leveranser av råolje til en fastsatt pris.

2. «Import» betyr hvert parti råolje som innføres til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdets tollområde for andre formål enn transitt. «Leveranse» betyr hvert parti råolje som kommer fra en annen kontraherende part for andre formål enn transitt. Import eller leveranser som finner sted for egen regning av selskap som er etablert utenfor importstaten, og som er ment for raffinering eller kontrakt og deretter ekporteres samlet i form av raffinerte produkter, omfattes ikke.

3. Innføring til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdets tollområde av olje som er utvunnet fra havbunn som en kontraherende part utøver eksklusive rettigheter til utnyttelse over, skal ikke anses som import slik den er definert i nr. 2.

Art 5.

I forhold til artikkel 1 skal karakteristika for hvert parti råolje som importeres eller leveres til en kontraherende part omfatte

  • betegnelsen på råoljen, inklusive API-tetthet,

  • volum angitt i fat,

  • prisen cif pr. fat,

  • svovelinnholdet i prosent.

Art 6.

De opplysningene som nevnes i artikkel 4 og 5 skal sendes til de kontraherende parter det gjelder for hver periode som ikke må være på mer enn en måned.

Art 7.5)

De opplysningene EFTA-landene skal gi til EFTAs overvåkningsorgan i medhold av artikkel 2, skal sendes senest en måned etter utløpet av hver måned som nevnt i artikkel 6. Disse opplysningene skal, for hver type råolje, inneholde en sammenfatning av de opplysninger som EFTA-landene innhenter fra personer og foretak. For hver type råolje skal det opplyses om:

  • betegnelsen på råoljen, inklusive gjennomsnittlig API-tetthet,

  • volum angitt i fat,

  • den gjennomsnittlige prisen cif pr. fat,

  • antall selskaper som rapporterer,

  • svovelinnholdet i prosent.

Art. 86)

1. EFTAs overvåkningsorgan skal analysere de opplysningene som er innsendt i medhold av artikkel 7 og videreformidle dem til EFTA-landene hver måned.

2. EFTA-landene og EFTAs overvåkningsorgan skal konsultere hverandre med jevne mellomrom, enten på anmodning fra et EFTA-land eller på initiativ fra EFTAs overvåkningsorgan. Slike konsultasjoner skal særlig gjelde de meldinger fra EFTAs overvåkningsorgan som er nevnt i nr. 1.

Det kan avholdes konsultasjoner med internasjonale organisasjoner og tredjestater som har etablert lignende rapporteringssystemer.

Art 9.7)

1. De opplysninger som sendes i medhold av artikkel 4, og de opplysninger som følger av artikkel 7 skal være fortrolige. Dette skal likevel ikke være til hinder for at opplysninger sendes videre på en slik måte at detaljopplysninger om enkeltforetak ikke gjøres kjent, det vil si at opplysningene må omfatte minst tre foretak.

2. De opplysninger som sendes EFTAs overvåkningsorgan på grunnlag av artikkel 7, og de meldinger som er nevnt i artikkel 8 nr. 1, kan bare benyttes for det formål som nevnt i artikkel 8 nr. 2.

3. Dersom EFTAs overvåkningsorgan i de opplysninger som sendes den fra EFTA-landene etter artikkel 7 finner avvik eller mangler på samsvar som er til hinder for å gi et reelt bilde av de vilkår importen eller leveransene har funnet sted under, kan det be EFTA-landene om å få tilgang til relevante enkeltopplysninger fra foretakene, samt til de utregnings- eller vurderingsmåter som ble benyttet til å sammenfatte opplysningene.

Art 10.8)

EFTAs overvåkningsorgan skal i samråd med EFTA-landene vedta gjennomføringsregler for denne forordningen.

Art 11.

Denne forordningen skal tre ikraft den dagen den kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordningen er bindende i alle deler og gjelder direkte i samtlige kontraherende parter.

1) TEF nr. L 220 av 30.8.1979, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EØF) nr. 1370/90 (TEF nr. L 133 av 24.5.1990, s. 1).

2) TEF nr. L 220 av 30.8.1979, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EØF) nr. 1370/90 (TEF nr. L 133 av 24.5.1990, s. 1).

3) Se EØS-avtalens protokoll 1. Preambler er ikke tilpasset EØS-formål, og er følgelig bare relevante i den grad de kan tjene til støtte for tolkning av reglene innenfor rammen av EØS-avtalen.

4) Her er teksten gjengitt slik den skal lyde for EFTA-landene, jfr. EØS-avtalens protokoll 1 punkt 4. For EF-landene vil plikten til å underrette Kommisjonen etc. bestå som idag. Etter protokoll 1 punkt 4 skal det imidlertid også skje et informasjonsbytte mellom Kommisjonen og EFTA.

5) Her er teksten gjengitt slik den skal lyde for EFTA-landene, jfr. EØS-avtalens protokoll 1 punkt 4. For EF-landene vil plikten til å underrette Kommisjonen etc. bestå som idag. Etter protokoll 1 punkt 4 skal det imidlertid også skje et informasjonsbytte mellom Kommisjonen og EFTA.

6) Her er teksten gjengitt slik den skal lyde for EFTA-landene, jfr. EØS-avtalens protokoll 1 punkt 4. For EF-landene vil plikten til å underrette Kommisjonen etc. bestå som idag. Etter protokoll 1 punkt 4 skal det imidlertid også skje et informasjonsbytte mellom Kommisjonen og EFTA.

7) Her er teksten gjengitt slik den skal lyde for EFTA-landene, jfr. EØS-avtalens protokoll 1 punkt 4. For EF-landene vil plikten til å underrette Kommisjonen etc. bestå som idag. Etter protokoll 1 punkt 4 skal det imidlertid også skje et informasjonsbytte mellom Kommisjonen og EFTA.

8) Her er teksten gjengitt slik den skal lyde for EFTA-landene, jfr. EØS-avtalens protokoll 1 punkt 4. For EF-landene vil plikten til å underrette Kommisjonen etc. bestå som idag. Etter protokoll 1 punkt 4 skal det imidlertid også skje et informasjonsbytte mellom Kommisjonen og EFTA.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy