Innhold
Innhold
L03.12.1948 nr. 3

Lov om registrering og merking av småfartøyer [OPPHEVET]

Lov om registrering og merking av småfartøyer

L03.12.1948 nr. 3 Lov om registrering og merking av småfartøyer. [OPPHEVET]

§ 1.

Fartøyer og båter med eller uten dekk, som bruker mekanisk kraft som fremdriftsmiddel og som er i privat eie og er bestemt til å brukes i norsk kystfarvann, innsjø eller vassdrag, skal registreres og merkes som bestemt i denne lov, når de ikke pliktes registrert etter andre lover.

§ 2.

Registeret føres for hvert fylke av politiet.

§ 3.

Fartøy som nevnt i § 1 skal med de opplysninger som vedkommende departement fastsetter, meldes til registeret av eieren, eller av brukeren, hvis eieren ikke har rådighet over fartøyet. Eies eller brukes fartøyet av flere, påhviler meldeplikten samtlige eiere eller brukere. Hvis fartøyet eies eller disponeres av et selskap, er dettes styre meldepliktig.

Den meldepliktige skal gi melding til registeret om alle endringer som finner sted med hensyn til det som tidligere er meldt vedkommende fartøyet.

§ 4.

Fartøyer som er innført i registeret, blir av registerføreren tildelt et merke som skal anbringes på hver side av fartøyets forskip.

Den som er meldepliktig etter § 3 har ansvaret for at merket blir påsatt på forskriftsmessig måte og senere vedlikeholdt.

§ 5.

Det er forbudt å slette ut, forandre, ukjenneliggjøre eller på hvilken som helst måte skjule de på fartøyet i medhold av denne lov anbrakte merker.

§ 6.

Nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av denne lov fastsettes av vedkommende departement.

§ 7.

Det påhviler politiet, havnemyndighetene og tollvesenet å føre tilsyn med overholdelsen av denne lov.

§ 8.

(Opphevet ved lov 15 feb. 1963 nr. 2.)

§ 9.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy