Innhold
Innhold
L24.06.1994 nr. 34

Lov om registrering som råfiskkjøper [OPPHEVET]

Lov om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v

L24.06.1994 nr. 34 Lov om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. [OPPHEVET]

§ 1. Formål og virkeområde

Formålet med denne lov er å føre tilsyn med omsetningsleddene i førstehåndsomsetningen av råfisk m.v.

Loven gjelder for kjøpere i første hånd av råfisk m.v. som er omfattet av lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 1 med forskrifter.

§ 2. Registreringsplikt

Det er forbudt å kjøpe råfisk som nevnt i § 1 annet ledd i første hånd, uten å være registrert som kjøper hos Fiskeridirektoratet.

§ 3. Vilkår

Ved registrering kan det stilles vilkår om at kjøper må eie eller disponere et godkjent anlegg i henhold til bestemmelsene i matloven.

Det skal stilles vilkår om at kjøper skal forplikte seg til å overholde salgsorganisasjonenes forretningsregler, jf. lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 4.

Dersom vilkårene ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet treffe vedtak om at adgangen til å stå registrert som førstehåndskjøper skal bortfalle.

§ 4. Dispensasjon

Fiskeridirektoratet kan ved enkeltvedtak eller forskrift dispensere fra bestemmelsene i denne lov eller fra bestemmelser gitt i medhold av loven.

§ 5. Gjennomføring

Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføring av loven og om kontroll. Departementet kan herunder gi forskrift om sending av sluttseddel og bryggeseddel, og eventuell elektronisk overføring av disse, samt fastsette at slik oversendelse av data skal følge nærmere spesifiserte nasjonale eller internasjonale standarder.

§ 6. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av loven, straffes med bøter. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7. Ikrafttreden

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy