Innhold
Innhold
L11.03.1983 nr. 8

Lov om reingjerder mellom Norge og Finland [OPPHEVET]

Lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker

L11.03.1983 nr. 8 Lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker. [OPPHEVET]

Kapittel I. Vokting m.m.

§ 1.

Reineier er pliktig til å vokte sine rein så det så vidt mulig unngås at de kommer over riksgrensen.

På de strekninger hvor gjerde i medhold av konvensjonens art. 2 er oppført mellom de to riker, er gjerdelinjen avgjørende for alle spørsmål som omhandles i loven her.

Kapittel II. Reins grenseoverskridelse m.v.

§ 2.

Kommer finsk rein (rein hjemmehørende i Finland) inn på norsk område, skal vedkommende lensmann så snart som mulig gi melding om dette til lensmannen i det distrikt i Finland hvor reinen antas å høre hjemme, eller hvis dette ikke lar seg fastslå, til det distrikt i Finland hvor reinen antas å ha passert riksgrensen. Meldingen skal gi opplysning om antatt antall rein, stedet for grenseoverskridelsen og tid og sted for tilbakeføring av reinen. Melding skal gis pr. telegram eller pr. telefon. Dersom dette ikke er mulig, skal det gis melding pr. brev. Når meldingen skjer pr. telefon, skal meldingen bekreftes skriftlig så snart som mulig.

Dersom det er skjedd slik sammenblanding at lensmannen finner det nødvendig med utskilling, skal han i meldingen gi beskjed om dette. Han skal samtidig eller så snart som mulig etterpå gi særskilt melding om tid og sted for utskillingen.

Dersom det er oppstått skade som skal erstattes etter § 7, skal lensmannen undersøke skaden og med endelig virkning fastsette erstatningens størrelse. Det skal tas hensyn til om rein hjemmehørende i riket har medvirket til skaden.

Lensmannen skal føre protokoll i forbindelse med reinens grenseoverskridelse. I protokollen skal det gis en nøyaktig beskrivelse av skadens art og omfang og en omkostningsberegning. Protokollen skal undertegnes av lensmannen og ett vitne fra hvert rike.

§ 3.

Kommer finsk rein inn på norsk område og grenseoverskridelsen er betydelig eller har pågått i lengre tid eller det er skjedd sammenblanding med norsk rein, skal vedkommende lensmann påse at reinen så snart som mulig blir ført tilbake til Finland.

Dersom grenseoverskridelsen er ubetydelig og nylig har skjedd, og vedkommende reineiere i begge riker er enige om det, kan reinen føres tilbake til Finland av reinvokterne. Slik overenskomst mellom reineiere må inngås skriftlig. Det skal så snart som mulig sendes melding om grenseoverskridelsen til vedkommende lensmenn i de to riker. Hvor slik tilbakeføring har funnet sted, gjelder ikke bestemmelsene i lovens §§ 2, 6 og 8.

§ 4.

Er ikke norsk rein som ulovlig oppholder seg i Finland drevet tilbake til Norge i henhold til konvensjonens art. 8, plikter lensmannen i det distrikt hvor reinen antas å høre hjemme, straks å varsle reineierne etter at han har fått melding fra de finske myndigheter.

Reineierne plikter personlig eller ved stedfortreder å hente reinen uten opphold eller hvis utskilling må holdes, til den tid som er fastsatt for utskillingen og samtidig gi den sammenblandede reins eier eller stedfortreder skriftlig erkjennelse for mottakelsen. Sørger ikke reineier for tilbakeføring, skal lensmannen gjøre det.

§ 5.

Lensmannen på det sted hvor utskillingen skal foregå, plikter å sørge for at utskillingen kan holdes til den tid som er fastsatt.

De norske reineiere som har fått sin rein sammenblandet med finsk rein, skal varsles. De plikter selv eller ved stedfortreder å hjelpe til ved utskillingen. Lensmannen skal føre protokoll for utskillingen hvor det bl.a. gis opplysning om antall finske rein og så vidt mulig alle reinens merker.

Finske reineiere eller stedfortredere som mottar utskilt rein, plikter å erkjenne mottakelsen skriftlig overfor den sammenblandede reins eier eller stedfortreder. Utskrift av protokollen og gjenpart av den skriftlige erkjennelse som vedkommende finske reineier plikter å gi for mottakelsen av reinen skal snarest sendes vedkommende finske lensmann.

Reineier som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppfylle sin plikt til selv eller ved stedfortreder å hjelpe til ved utskillingen, eller som viser forsømmelighet under oppfyllelsen straffes med bøter.

§ 6.

Når det er sendt melding i overensstemmelse med § 2, har den norske stat rett til å kreve erstatning i henhold til § 10 av den finske stat for det ulovlige oppholdet med høyst 5 % av verdien av de opptalte dyr. Erstatning kan kreves uten hensyn til om det ulovlige oppholdet kan bebreides vedkommende reineier/gjeter eller ikke.

Dersom reinen påtreffes i Norge etter at 20 dager er gått fra melding etter § 2 ble sendt, blir forholdet å behandle som ny grenseoverskridelse. Dersom utskilling er holdt, regnes fristen fra den dag som er fastsatt for utskillingen.

§ 7.

Skade voldt personer bosatt i Norge av finsk rein eller av reinens eiere eller gjeter og skade voldt staten ved at de finske eiere eller gjetere har tatt virke i statsskog, skal erstattes av reinens eier uten hensyn til skyld. Dog kan erstatning ikke kreves for skade i statsskog voldt av den som etter mottatt melding har oppholdt seg i Norge for å drive reinen tilbake til Finland eller for å hente den, når det ikke er voldt større skade enn nødvendig.

§ 8.

Omkostninger ved offentlig tjenestemenns, vitners og bemyndigede personers reiser, ved samling, opptelling, utdriving, vokting og utskilling, avgivelse av melding etter § 2 og andre tiltak i forbindelse med finsk reins overskridelse av grensen erstattes av den finske stat med det beløp som i henhold til § 10 fastsettes av fylkesmannen i henholdsvis Troms og Finnmark, dog ikke med mer enn 5 % av de opptalte reins verdi.

§ 9.

Verdien som betaling etter § 6 og erstatning etter § 8 skal beregnes av, fastsettes på den måte som omhandlet i konvensjonens art. 14.

§ 10.

Senest tre måneder etter mottagelsen av utskrift som nevnt i § 12, skal fylkesmannen i henholdsvis Troms og Finnmark fastsette de beløp som skal betales i henhold til § 6.

Dersom norsk reineier ved forsett eller uaktsomhet forårsaker at hans rein kommer over riksgrensen, avgjør fylkesmannen i hvilken utstrekning reineieren skal være forpliktet til å erstatte staten den betaling som i samsvar med konvensjonen er betalt til den finske stat.

Beløp som kommer inn på denne måte, bør brukes til fremme av reindriften.

§ 11.

Det påligger vedkommende lensmann og de personer som i medhold av § 13 er bemyndiget til å handle i stedet for lensmannen, å føre en bok som er autorisert av fylkesmannen. I boka skal det i kronologisk orden føres inn alt som har passert i forbindelse med finsk reins grenseoverskridelse.

Følgende opplysninger skal føres inn:

 • 1.

  Ordrett gjengivelse av melding som er sendt i henhold til § 2 med nøyaktig gjengivelse av når og på hvilken måte meldingen er sendt.

 • 2.

  Melding som er mottatt fra de finske myndigheter om at norsk rein er kommet inn i Finland, med nøyaktig gjengivelse av meldingens innhold og angivelse av når og hvorledes den er mottatt.

 • 3.

  Opplysning om hva som er foretatt i anledning av slik melding som nevnt under punkt 2.

 • 4.

  Spesifisert oppgave over de omkostninger som i henhold til § 10 kan kreves helt eller delvis refundert i Finland.

§ 12.

Utskrift av den protokoll som er omhandlet i § 2, sendes til fylkesmannen i henholdsvis Troms og Finnmark snarest mulig etter at undersøkelsen er foretatt og eventuelle erstatninger og omkostninger er fastsatt.

På samme måte sendes hvert halvår utskrift av den bok som er nevnt i § 11.

Kapittel III. Forskjellige bestemmelser.

§ 13.

Fylkesmannen i henholdsvis Troms og Finnmark kan bemyndige én eller flere kyndige personer til å utføre de oppgaver som lensmannen er tillagt i denne lovs §§ 2-5.

Fylkesmannen skal meddele vedkommende finsk lensstyrelse om de bemyndigede personers navn og adresse.

§ 14.

Bestemmelsene i denne lov gjelder ikke for finske kjøre- og trekkrein som brukes i Norge. Dog må slik rein likevel ikke beite på de områder i nærheten av boplasser som bestemmes av vedkommende rikes myndigheter.

Norske reineiere har under flytting rett til å bruke de flytteveier over finsk område som bestemmes av den reingjerdekommisjonen som skal oppnevnes i henhold til konvensjonens art. 5, dog uten å la reinen beite på finsk grunn.

På samme måte har finske reineiere under flytting rett til å bruke de flytteveier over norsk område som bestemmes av reingjerdekommisjonen, dog uten å la reinen beite på norsk grunn.

Denne lov er ikke anvendelig på slakterein som under betryggende vokting lovlig innføres.

Dersom det foreligger særlige grunner, kan vedkommende norske lensmann gi de finske personer som har tilsyn med og vedlikehold av gjerdet lov til å benytte norsk område.

§ 15.

Under utførelsen av de oppgaver som følger av denne lov, kan hensiktsmessige terrengkjøretøy anvendes uavhengig av riksgrensen i den utstrekning slik anvendelse ikke strider mot gjeldende norske bestemmelser om ferdsel med motorisert kjøretøy i utmark.

§ 16.

Når Renbeteslagföreningen ber om det, skal Reindriftsagronomen sende denne en fortegnelse over de reinmerker som er registrert i norske grenseområder.

Det er forbudt å registrere nye norske merker som kan føre til forveksling med merke som tidligere er registrert i Finland.

Nye norske merker som anmeldes til registrering, skal sendes registreringsmyndigheten i Finland før registrering blir foretatt.

Reindriftsagronomen skal omgående sende Renbeteslagföreningen melding dersom han har noe å innvende mot at nytt finsk reinmerke blir registrert.

§ 17.

Den som forsettlig eller uaktsomt skader gjerder eller skillegjerder som nevnt i konvensjonen, eller åpner grind i slike gjerder uten å sørge for at den stenges på forsvarlig måte, straffes med bøter.

Gjerningsmannen plikter å erstatte voldt skade uten hensyn til skyld. Påtalemyndigheten skal så vidt mulig søke spørsmålet om erstatning avgjort i forbindelse med straffeforfølgningen.

Straffesak eller erstatningssak anlegges i det rike hvor gjerningsmannen er bosatt.

§ 18.

Loven her tar til å gjelde fra den tid Kongen fastsetter.

Samtidig oppheves lov av 29. mai 1953 nr. 6 i henhold til konvensjonen mellom Norge og Finland av 18. mars 1952 om bygging og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy