Innhold
Innhold
L23.06.2000 nr. 54

Lov om reisereservasjonssystemer [OPPHEVET]

Lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v

L23.06.2000 nr. 54 Lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v. [OPPHEVET]

§ 1. EØS-regler m.m.

EØS-avtalen vedlegg XIII, kapittel VI, punkt 63 (forordning (EØF) 2299/89 som endret ved forordningene (EØF) 3089/93 og (EF) 323/99 ) om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, herunder visse regler om forbrukerrettigheter, gjelder som norsk lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Kongen kan gi forskrifter om utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen for så vidt gjelder edb-baserte reservasjonssystemer.

§ 2. Innhenting av opplysninger

Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen de opplysninger organene kan kreve i henhold til rettsakten omhandlet i EØS-avtalen vedlegg XIII, kapittel VI, punkt 63 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, eller forskrifter om gjennomføring av nevnte rettsakt. Det kan settes tidsfrist for når opplysninger skal gis.

Konkurransetilsynet kan kreve tilsvarende opplysninger.

Enhver skal uten hinder av taushetsplikt, innenfor de rammer rettsakten nevnt i første ledd gir, ha rett til å besvare henvendelser fra EU-kommisjonen og EF-domstolen.

§ 3. Kontroll

Ved kontroll som foretas av EFTAs overvåkingsorgan eller Konkurransetilsynet i henhold til forskrifter gitt i medhold av rettsakten omhandlet i EØS-avtalen vedlegg XIII, kapittel VI, punkt 63 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, gjelder konkurranseloven §§ 24 og 25 tilsvarende.

EFTAs overvåkingsorgan og EU-kommisjonen kan være tilstede ved og delta i kontroll foretatt av Konkurransetilsynet innen de rammer rettsakten nevnt i første ledd gir.

Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen kan være tilstede ved og delta i kontroll foretatt av EFTAs overvåkingsorgan innen de rammer rettsakten nevnt i første ledd gir.

§ 4. Unntak fra taushetsplikt

Uten hinder av lovbestemt taushetsplikt kan norske myndigheter gi EFTAs overvåkingsorgan og EU-kommisjonen alle opplysninger som er nødvendige for å håndheve rettsakten omhandlet i EØS-avtalen vedlegg XIII, kapittel VI, punkt 63 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer.

§ 5. Bøter

EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen kan ilegge foretak, sammenslutninger av foretak eller fysiske personer bøter for forsettlig eller uaktsom overtredelse av rettsakten omhandlet i EØS-avtalen vedlegg XIII, kapittel VI, punkt 63 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, samt vedtak fattet i medhold av bestemmelsene i nevnte rettsakt.

§ 6. Virkeområde

Loven får kun anvendelse innenfor EØS-området. Loven gjelder ikke for Svalbard.

§ 7. Ikraftsetting, endringer i andre lover m.v.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser.

Fra den dag loven trer i kraft gjøres følgende endring i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart: – – –

EØS-avtalen vedlegg XIII, kap. VI , punkt 63 (rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 av 24 juli 1989 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer)

som endret ved Rådsforordning (EF) nr. 323/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer (CRS) og Rådsforordning (EØF) 3089/93 av 29. oktober 1993 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer.

[Opprinnelig innledning.

Rådet for De europeiske fellesskap har

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 84 § 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité,

ut fra følgende betraktninger:

Størstedelen av billettreservasjonene innen luftfarten foretas gjennom edb-baserte reservasjonssystemer.

Brukt riktig kan slike systemer være til stor nytte for luftfartsselskaper, reisebyråer og reisende ved å gi lett adgang til ajourførte og nøyaktige opplysninger om flyginger, takster og ledige seter, til å foreta reservasjoner og i visse tilfeller til å utstede billetter og ombordstigningskort.

Misbruk i form av nektelse av adgang til systemene, eller forskjellsbehandling ved levering, lasting eller visning av data, eller urimelige vilkår pålagt deltakere eller abonnenter kan være til alvorlig ulempe for luftfartsselskaper, reisebyråer og i siste omgang forbrukerne.

Anvendelsen av denne forordning berører ikke traktatens artikkel 85 og 86.

I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2672/88 kommer bestemmelsene i traktatens artikkel 85 § 1 ikke til anvendelse på avtaler mellom foretak om felles innkjøp, utvikling og drift av edb-baserte reservasjonssystemer.

Obligatoriske regler for alle edb-baserte reservasjonssystemer og annet distribusjonsopplegg tilbudt eller brukt i Fellesskapet vil sikre ikke-diskriminerende og oversiktlig bruk av slike systemer, med forbehold for visse sikkerhetsforanstaltninger, idet misbruk unngås samtidig som man styrker en en konkurranse på like vilkår mellom luftfartsselskaper og mellom edb-baserte reservasjonssystemer, og derved beskytter forbrukernes interesser.

Det ville ikke være hensiktsmessig å pålegge leverandører av edb-baserte reservasjonssystemer, eierluftfartsselskaper eller deltakende luftfartsselskaper plikter i forhold til et luftfartsselskap fra en tredjestat som alene eller sammen med andre eier eller kontrollerer et annet system som ikke er i samsvar med disse reglene eller ikke kan tilby tilsvarende behandling.

Det er ønskelig å fastsette en fremgangsmåte for klageadgang, undersøkelse og håndhevelse i forbindelse med brudd på slike regler

vedtatt denne forordning:]

[Innledning til rådsforordning (EØF) 3089/93 av 29. oktober 1993 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer.

Rådet for De europeiske fellesskap har –

Under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

økonomiske fellesskap, særlig artikkel 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komite, og

ut fra følgende betraktninger:

Forordning (EØF) nr. 2299/894) er et vesentlig skritt i retning av å sikre en rettferdig konkurranse mellom luftfartsselskaper og mellom edb-baserte reservasjonssystemer, slik at forbrukernes interesser ivaretas. Det er nødvendig å utvide virkeområdet for forordning 2299/89 og å presisere dens bestemmelser, og disse tiltakene bør treffes på fellesskapsplan for å sikre at forordningens mål nås i alle medlemsstater.

Denne forordning berører ikke anvendelsen av traktatens artikkel 85 og 86.

I henhold til kommisjonsforordning (EØF) nr. 83/915) får ikke bestemmelsene i traktatens artikkel 85 nr. 1 anvendelse på avtaler om felles innkjøp, utvikling og drift av edb-baserte reservasjonssystemer.

Ikke-regelbundet flyging er av stor betydning på Fellesskapets territorium.

De fleste av disse reisene er pakketurer eller kombinerte produkter der lufttransporten utgjør bare en del av hele produktet.

«Seat only» eller ikke-kombinerte produkter på ikke-regelbundne flyginger konkurrerer i prinsippet direkte med de lufttransportprodukter som tilbys på ruteflygingene.

Det er ønskelig at like produkter behandles på samme måte. Det bør sikres rettferdig konkurranse mellom begge typer lufttransportprodukter og upartisk formidling av opplysninger til forbrukeren.

Alle spørsmål i forbindelse med bruk av edb-baserte reservasjonssystemer for alle typer lufttransportprodukter bør behandles i en og samme forordning.

Forbrukere som søker ulike produkter, bør ha mulighet til å be om et skjermbilde med bare regelbundne eller ikke-regelbundne flyginger.

Det bør presiseres at forordning (EØF) nr. 2299/89 bør få anvendelse på edb-baserte reservasjonssystemer som tilbys og/eller brukes av alle sluttbrukere, enten det dreier seg som privatpersoner eller selskaper.

Luftfartsselskaper som bruker et edb-basert reservasjonssystem i sine egne klart avgrensede lokaler eller skranker, bør ikke omfattes av bestemmelsene om hovedskjermbildet.

Det bør skilles klart mellom en kontrakt om deltaking i, abonnement på eller tillatelse til å bruke et system og en kontrakt om levering av det tekniske utstyret, idet sistnevnte omfattes av vanlig avtalerett, slik at systemleverandøren kan kreve sine direkte kostnader dekket dersom en kontrakt om deltaking eller abonnement sies opp i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

Dersom eierluftfartsselskaper nekter å gi de samme opplysninger om ruteplaner, takster og ledige seter til andre systemer enn sitt eget, og nekter å godkjenne reservasjoner foretatt gjennom disse systemene, kan det oppstå en alvorlig konkurransevridning mellom de edb-baserte reservasjonssystemene.

De edb-baserte reservasjonssystemene må sikre like konkurransevilkår for luftfartsselskapene med hensyn til funksjonsmåte og datasikkerhet, særlig ved lik tilgang til funksjoner, opplysninger/data og grensesnitt samt en klar atskillelse mellom luftfartsselskapenes egne funksjoner og distribusjonsutstyret.

Den konkurransemessige likestillingen vil bli forsterket ved at det sikres at de edb-baserte reservasjonssystemene juridisk sett er atskilt fra resten av virksomheten.

Et eierluftfartsselskap kan oppnå urimelige fordeler i konkurransen mellom luftfartsselskapene gjennom sin kontroll over sitt eget edb-baserte reservasjonssystem. Derfor er det nødvendig å sikre en fullstendig likebehandling av eierluftfartsselskapene og de deltakende luftfartsselskapene, i den grad et eierluftfartsselskap bruker det utstyr i sitt eget system som omfattes av denne forordning.

I forbrukernes interesse bør det alltid vises et hovedskjermbilde for hver transaksjon som en forbruker ber om.

Det er ønskelig at detaljerte markedsførings-, reservasjons- og salgsdata stilles til rådighet for de deltakende luftfartsselskaper på ikke-diskriminerende vilkår og med samme hastighet. Identifikasjon av eller personlige opplysninger om passasjerer eller brukere som er juridiske personer, skal være fortrolige. Systemleverandøren skal derfor ved hjelp av tekniske midler og egnede sikringstiltak, i det minste med hensyn til programvare, sikre at ikke-autorisert adgang til opplysninger ikke kan finne sted.

Faktureringsopplysningene bør være tilstrekkelig detaljerte til at deltakende luftfartsselskaper og abonnenter kan kontrollere sine kostnader. For å lette denne kontrollen bør disse opplysningene foreligge på datamedier.

Av hensyn til forbrukerne bør det presiseres at ingen flyging eller kombinasjon av flyginger skal vises mer enn en gang på hovedskjermbildet, unntatt når hvert luftfartsselskap som utfører flyging i fellesforetak eller en annen ordning, selv er ansvarlig for tilbud om og salg av lufttransportprodukter på de flygingene det gjelder.

Systemleverandøren bør sørge for at teknisk samsvar med bestemmelsene om samme funksjonsmåte og datasikkerhet kontrolleres av en uavhengig kontrollør –

vedtatt denne forordning:]

[Innledning til rådsforordning (EF) nr. 323/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer (CRS).

Rådet for Den europeiske union har –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 og 84 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C og

ut fra følgende betraktninger:

1. Forordning (EØF) nr. 2299/89 er et vesentlig skritt i retning av å sikre rettferdige og like vilkår for luftfartsselskaper innenfor edb-baserte reservasjonssystemer, slik at forbrukernes interesser ivaretas.

2. Det er nødvendig å utvide virkeområdet for forordning (EØF) nr. 2299/89 og å presisere dens bestemmelser, og disse tiltakene bør treffes på fellesskapsplan for å sikre at forordningens mål nås i alle medlemsstater.

3. Denne forordning berører ikke anvendelsen av traktatens artikkel 85 og 86.

4. Denne forordning berører ikke anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.

5. I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 3652/93 får traktatens artikkel 85 nr. 1 ikke anvendelse på avtaler om felles kjøp, utvikling og drift av edb-baserte reservasjonssystemer.

6. Det er ønskelig å få avklart på hvilket grunnlag eierluftfartsselskaper skal faktureres for reservasjoner de er pålagt å godta fra konkurrerende CRS.

7. Det er nødvendig å få avklart på hvilket grunnlag CRS fastsetter avgifter for de tjenester de yter til deltakende luftfartsselskaper og abonnenter, særlig med hensyn til belønning og for å øke oversiktligheten.

8. Det er nødvendig å sikre at en tredjemann som yter tjenester på vegne av et CRS, er underlagt de samme forpliktelser som reglene pålegger vedkommende CRS.

9. Reglene om kontroll med CRS bør også anvendes for å kontrollere om kravene til datasikring i direktiv 95/46/EF overholdes.

10. Det må fastlegges nærmere hvilke forpliktelser abonnentene har i henhold til reglene slik at reservasjonene de foretar for sine kunder ikke blir unøyaktige eller villedende eller fører til forskjellsbehandling.

11. Det må fastsettes konkrete bestemmelser om en innklaget parts rett til å bli hørt i saker som Kommisjonen har gjort innsigelse mot.

12. Å ta med jernbanetransport i hovedskjermbildet i CRS kan bedre kvaliteten av opplysningene som er tilgjengelige for forbrukerne, og gi dem de beste muligheter til å treffe valg for sine reiser.

13. Jernbanetransportører som yter visse veldefinerte kategorier av tjenester gjennom hovedskjermbildene i CRS, bør være underlagt vilkår som tilsvarer dem som gjelder for luftfartsselskaper.

14. Opplysninger eller distribusjonsutstyr som tilbys av et luftfartsselskap eller en gruppe av luftfartsselskaper, bør unntas fra visse regler, forutsatt at det hele tiden er klart hva slikt utstyr består i –

vedtatt denne forordning:]

Artikkel 1.

Denne forordning får anvendelse på ethvert edb-basert reservasjonssystem, forutsatt at det omfatter lufttransportprodukter og forutsatt at jernbanetransportprodukter er tatt med i hovedskjermbildet , når de tilbys eller brukes på EØS-avtalepartenes territorium, uten hensyn til

 • systemleverandørens status eller nasjonalitet,

 • hvor opplysningene som brukes kommer fra eller hvor den sentrale databehandlingsenheten er plassert,

 • den geografiske plassering av de lufthavnene som benyttes i forbindelse med lufttransporten.

Artikkel 2.

I denne forordning menes med:

 • a)

  «ikke-kombinert lufttransportprodukt», lufttransport av en passasjer mellom to lufthavner, herunder alle tilleggstjenester og ekstraytelser som tilbys og/eller selges som en integrerende del av produktet,

 • b)

  «kombinert lufttransportprodukt», en på forhånd avtalt kombinasjon av et ikkekombinert lufttransportprodukt og andre tjenester som tilbys og/eller selges til en samlet pris og som ikke er tilleggstjenester til flygingen ,

 • c)

  «lufttransportprodukt», både ikke-kombinerte og kombinerte lufttransportprodukter,

 • d)

  «ruteflyging», en serie flyginger som alle har samtlige av følgende kjennetegn:

  • de utføres mot vederlag med luftfartøyer beregnet på transport av passasjerer eller passasjerer og gods og/ eller post, slik at det for hver flyging tilbys seter for salg på individuell basis til allmennheten (enten direkte hos luftfartsselskapet eller hos dets godkjente agenter),

  • de gjennomføres for å betjene trafikken mellom de samme to eller flere punkter, enten

   • 1)

    i henhold til en offentliggjort ruteplan, eller

   • 2)

    ved flyginger som er så regelmessige eller hyppige at de åpenbart utgjør en systematisk serie flyginger.

 • e)

  «takst», den pris som betales for ikke-kombinerte lufttransportprodukter og vilkårene for at denne prisen gjelder,

 • f)

  «edb-basert reservasjonssystem (CRS)», et edb-basert system som blant annet inneholder data om luftfartsselskapers:

  • ruteplaner,

  • ledige seter,

  • takster, og

  • tilknyttede tjenester, med eller uten muligheter for

  • å foreta reservasjoner, eller

  • å utstede billetter i den utstrekning noen eller samtlige av disse tjenestene er tilgjengelige for abonnentene,

 • g)

  «distribusjonsutstyr », utstyr som en systemleverandør stiller til rådighet for å kunne gi opplysninger om luftfartsselskapers ruteplaner, ledige seter, takster og tilknyttede tjenester, og for å kunne foreta billettbestillinger og/ eller utstede billetter, samt yte tilknyttede tjenester,

 • h)

  «systemleverandør», alle virksomheter, herunder tilknyttede virksomheter, som er ansvarlige for driften eller markedsføringen av et CRS,

 • i)

  «eierluftfartsselskap», et luftfartsselskap som direkte eller indirekte, alene eller i fellesskap med andre, eier eller faktisk kontrollerer en systemleverandør, samt ethvert luftfartsselskap som det eier eller faktisk kontrollerer,

 • j)

  «faktisk kontroll», et forhold som bygger på rettigheter, kontrakter eller andre midler som enkeltvis eller samlet, idet det tas hensyn til alle faktiske og rettslige forhold, gir mulighet for direkte eller indirekte å øve avgjørende innflytelse på et foretak, særlig ved:

  • bruksrett til alle eller deler av foretakets aktiva,

  • rettigheter eller kontrakter som sikrer avgjørende innflytelse på sammensetning, avstemninger eller beslutninger i et foretaks organer, eller som på annen måte sikrer avgjørende innflytelse på driften av foretaket,

 • k)

  «deltakende luftfartsselskap», et luftfartsselskap som har avtale med en systemleverandør om distribusjon av lufttransportprodukter gjennom et CRS. Et eierluftfartsselskap skal anses som et deltakende luftfartsselskap i den utstrekning det bruker det utstyr i sitt eget CRS som er omfattet av denne forordning,

 • l)

  «abonnent», en person som ikke er forbruker, eller et foretak som ikke er et deltakende luftfartsselskap , og som i henhold til en avtale eller en annen finansiell ordning med en systemleverandør bruker et CRS. En finansiell ordning anses å foreligge når det foretas særskilt betaling for systemleverandørens tjenester eller når det kjøpes et lufttransportprodukt ,

 • m)

  «forbruker», enhver person som søker opplysninger om og/eller har til hensikt å kjøpe et lufttransportprodukt til privat bruk,

 • n)

  «hovedskjermbilde», en fullstendig, nøytral presentasjon av data om flyginger mellom to byer innenfor et fastsatt tidsrom,

 • o)

  «reisetid», tidsrommet mellom fastsatt avgangs- og ankomsttid,

 • p)

  «serviceforbedring», alle andre produkter eller tjenester enn distribusjonsutstyr som en systemleverandør på egne vegne tilbyr abonnenter i forbindelse med et CRS.

 • q)

  «ikke-kombinert jernbanetransportprodukt», transport med jernbane av en passasjer mellom to stasjoner, herunder alle tilleggstjenester og ekstraytelser som er tilknyttet transporten, og som tilbys og/eller selges som en integrerende del av produktet,

 • r)

  «kombinert jernbanetransportprodukt», en på forhånd avtalt kombinasjon av et ikke-kombinert jernbanetransportprodukt og andre tjenester som tilbys eller selges til en samlet pris, og som ikke er tilleggstjenester til jernbanetransporten,

 • s)

  «jernbanetransportprodukt», både ikke-kombinerte og kombinerte jernbanetransportprodukter,

 • t)

  «billett», et gyldig dokument som gir rett til transport, eller tilsvarende i en annen form enn papir, herunder i elektronisk form, som er utstedt eller godkjent av luftfartsselskapet eller dets godkjente agent,

 • u)

  «dobbeltreservasjon», den situasjon som oppstår dersom det foretas to eller flere reservasjoner for samme passasjer(er) når det er klart at passasjeren(e) vil kunne benytte bare én.

Artikkel 3.

1. En systemleverandør skal ha evne til i eget navn som en selvstendig enhet i forhold til eierluftfartsselskapet , å inneha rettigheter og forpliktelser av alle slag, å inngå kontrakter, blant annet med eierluftfartsselskaper, deltakende luftfartsselskaper og abonnenter eller å gjennomføre andre rettshandler, samt å være part i en rettssak.

2. En systemleverandør skal gi alle luftfartsselskaper mulighet til å delta på like og ikkediskriminerende vilkår i hans distribusjonsutstyr innenfor rammen av systemets kapasitet, med forbehold for tekniske begrensninger utenfor systemleverandørens kontroll.

3.

 • a)

  Systemleverandøren

  • skal ikke knytte urimelige vilkår til en kontrakt med et deltakende luftfartsselskap ,

  • skal ikke kreve tilleggsvilkår som etter sin natur eller ifølge vanlig forretningspraksis ikke har sammenheng med deltakelse i hans CRS, og skal anvende like vilkår for samme servicenivå.

 • b)

  Systemleverandøren skal ikke sette som vilkår for deltakelse i hans CRS at et deltakende luftfartsselskap gir avkall på samtidig deltakelse i et annet system.

 • c)

  Et deltakende luftfartsselskap kan heve en kontrakt med en systemleverandør ved varsel som ikke behøver å overstige seks måneder, men kontrakten kan tidligst utløpe ved utgangen av dens første år.

  I slike tilfeller skal systemleverandøren ikke ha rett til godtgjørelse for mer enn de kostnader som er direkte knyttet til hevingen av kontrakten.

4. En systemleverandør som har besluttet å forbedre sitt distribusjonsutstyr eller utstyret som brukes til dette formål, skal opplyse alle deltakende luftfartsselskaper , herunder eierluftfartsselskaper , om disse forbedringene og tilby dem like raskt og på samme vilkår, med forbehold for tekniske begrensinger utenfor systemleverandørens kontroll, og på en slik måte at det ikke vil bli forskjell i tidsforløpet for gjennomføringen av de nye forbedringene mellom eierluftfartsselskapene og de deltakende luftfartseselskapene .

Artikkel 3a.

1.

 • a)

  Et eierluftfartsselskap kan ikke diskriminere et konkurrerende CRS ved å nekte å gi det, på anmodning og like raskt, de samme opplysninger om ruteplaner, takster og ledige seter med hensyn til egne flyginger som det gir sitt eget CRS, ved å nekte å distribuere sine lufttransportprodukter gjennom et annet CRS eller ved å nekte like raskt å ta imot eller bekrefte reservasjoner foretatt gjennom et konkurrerende CRS for et hvilket som helst av sine lufttransportprodukter som distribueres gjennom dets eget CRS. Eierluftfartsselskapet skal være forpliktet til å ta imot og bekrefte bare de reservasjoner som er i samsvar med dets takster og vilkår.

 • b)

  Eierluftfartsselskapet skal ikke være forpliktet til å dekke noen kostnader i denne forbindelse, unntatt kostnader i forbindelse med gjengivelse av opplysningene som skal stilles til rådighet, og kostnader for godkjente reservasjoner. Den reservasjonsavgift som skal betales til et CRS for en reservasjon som er godkjent og foretatt i samsvar med bestemmelsene i denne artikkel, skal ikke overstige avgiften vedkommende CRS krever av deltakende luftfartsselskaper for en tilsvarende transaksjon.

 • c)

  Eierluftfartsselskapet skal ha rett til å utføre kontroller for å sikre at artikkel 5 nr. 1 overholdes av det konkurrerende CRS.

2. Forpliktelsen som pålegges i denne artikkel, skal ikke gjelde til fordel for et konkurrerende CRS når det etter framgangsmåtene i artikkel 11 er fastslått at vedkommende CRS ikke overholder bestemmelsene i artikkel 4a eller artikkel 6 med hensyn til eierluftfartsselskapenes ikke-autoriserte tilgang til opplysninger.

Artikkel 4.

1. Deltakende luftfartsselskaper og andre som leverer lufttransportprodukter , skal sørge for at de data de beslutter å legge inn i et CRS, er nøyaktige, oversiktlige, ikke villedende og ikke mindre omfattende enn dem som legges inn i ethvert annet CRS. Dataene skal særlig gjøre det mulig for en systemleverandør å oppfylle de kriterier for rekkefølgen som er fastsatt i vedlegget .

Når dataene legges inn via mellommenn, skal disse ikke håndtere dem slik at det blir gitt unøyaktige, villedende eller diskriminerende opplysninger.

Prinsippene omhandlet i første og annet avsnitt får anvendelse på jernbanetransport med hensyn til data som stilles til rådighet for å vises i hovedskjermbildet.

2. Systemleverandøren skal ikke håndtere dataene nevnt i nr. 1 slik at det blir gitt unøyaktige, villedende eller diskriminerende opplysninger.

3. Systemleverandøren skal legge inn og behandle data levert av de deltakende luftfartsselskaper like nøyaktig og like raskt, med forbehold bare for begrensningene i innleggingsmetoden som det enkelte deltakende luftfartsselskap har valgt, og systemleverandørens standardformater.

Artikkel 4a.

1. Det innleggings- og/eller behandlingsutstyr som systemleverandøren framskaffer skal tilbys alle eierluftfartsselskaper og deltakende luftfartsselskaper uten diskriminering. Dersom det finnes relevante og allment godkjente standarder på området lufttransport, skal systemleverandøren tilby innleggings- og/eller behandlingsutstyr som er kompatibelt med disse standardene.

2. Systemleverandøren skal ikke reservere noen særskilt innleggings- og/eller behandlingsrutine eller noe annet distribusjonsutstyr for et eller flere av sine eierluftfartsselskaper .

3. Systemleverandøren skal sørge for at hans distribusjonsutstyr klart og beviselig er atskilt fra ethvert luftfartsselskaps eget lager og utstyr for administrasjon og markedføring. Atskillelsen kan være enten fysisk, eller logisk ved hjelp av programvare slik at en forbindelse mellom distribusjonsutstyret og det egne utstyret kan opprettes bare gjennom et grensesnitt mellom de ulike anvendelsesområdene. Uavhengig av hvilken atskillelsesmetode som benyttes, skal ethvert slikt grensesnitt gjøres tilgjengelig for alle eierluftfartsselskaper og deltakende luftfartsselskaper uten diskriminering og sikre lik behandling med hensyn til rutiner, protokoller, innlegging og avlesing. Dersom det finnes relevante og allment godkjente standarder på området lufttransport, skal systemleverandøren tilby grensesnitt som er kompatible med disse standardene.

4. Systemleverandøren skal sørge for at enhver tredjemann som på hans vegne helt eller delvis yter CRS-tjenester, overholder de relevante bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 5.

1.

 • a)

  Skjermbilder som vises i et CRS, skal være klare og ikke-diskriminerende.

 • b)

  Systemleverandøren skal ikke, forsettlig eller ved uaktsomhet, presentere unøyaktige eller villedende opplysninger i sitt CRS.

2.

 • a)

  Systemleverandøren skal ved hjelp av sitt CRS sørge for et eller flere hovedskjermbilder for hver enkelt transaksjon som på en klar og forståelig måte og uten diskriminering eller ensidighet, særlig med hensyn til den rekkefølge opplysningene presenteres i, viser de deltakende luftfartsselskapers data om ruteplaner, taksttyper og ledige seter.

 • b)

  På anmodning skal forbrukeren ha rett til å få presentert bare ruteflyginger eller ikke-regelbundne flyginger i hovedskjermbildet.

 • c)

  Ved valg og sammenstilling av by-til-by-forbindelser med henblikk på presentasjon i et hovedskjermbilde, skal det ikke forekomme diskriminering på det grunnlag at forskjellige lufthavner betjener samme by.

 • d)

  De alternative flyforbindelser skal i hovedskjermbildet presenteres i rekkefølgen fastsatt i vedlegget .

 • e)

  Kriteriene for opplysningenes rekkefølge skal ikke bygge på faktorer som direkte eller indirekte er knyttet til et luftfartsselskaps identitet, og de skal anvendes for alle deltakende luftfartsselskaper , uten forskjellsbehandling.

3. Når en systemleverandør leverer opplysninger om takster, skal hovedskjermbildet være nøytralt og ikke-diskriminerende og omfatte minst takstene for samtlige av de deltakende luftfartsselskapenes flyginger som framgår av hovedskjermbildet. Kilden til slike opplysninger skal være akseptabel for vedkommende luftfartsselskap(er) og vedkommende systemleverandør.

4. Opplysningene om kombinerte produkter, for ekempel om reisearrangør, ledige seter og takster, skal ikke vises i hovedskjermbildet.

5. Et CRS skal ikke anses å være i strid med denne forordning når et hovedskjermbilde endres for å etterkomme en forbrukers særskilte anmodninger.

Artikkel 6.

1. Følgende bestemmelser skal gjelde når en systemleverandør gir statistiske eller andre opplysninger fra sitt CRS:

 • a)

  opplysninger om identifiserbare enkeltbestillinger skal stilles til rådighet på likt grunnlag og bare for det eller de luftfartsselskaper som utfører de tjenester som berøres av bestillingen, og for abonnenten som er omfattet av nevnte bestilling.

  Opplysninger som systemleverandøren innehar med hensyn til identifiserbare enkeltbestillinger, skal lagres frakoplet innen 72 timer etter at det siste element i enkeltbestillingen er ferdigbehandlet, og skal tilintetgjøres innen tre år. Det skal gis tilgang til slike opplysninger bare i tilfeller av tvist om fakturering.

 • b)

  alle data om markedsføring, bestilling og salg skal gis på følgende vilkår:

  • i)

   slike data tilbys alle de deltakende luftfartsselskaper , herunder eierluftfartsselskaper , like raskt og uten diskriminering,

  • ii)

   slike data kan, og på anmodning skal, omfatte alle deltakende luftfartsselskaper og/eller abonnenter, men skal ikke omfatte noen form for direkte eller indirekte identifikasjon av eller personlige opplysninger om passasjerer (enkeltpersoner eller selskaper),

  • iii)

   alle anmodninger om slike data skal behandles like raskt og med samme nøyaktighet, med forbehold for den overføringsmetode det enkelte luftfartsselskap har valgt.

  • iv)

   opplysninger stilles til rådighet på anmodning fra deltakende luftfartsselskaper og/eller abonnenter både som helhet og selektivt i forhold til det marked de opererer i,

  • v)

   en gruppe av luftfartsselskaper og/eller abonnenter har rett til å kjøpe data med sikte på felles behandling.

2. Systemleverandøren skal ikke stille personlige opplysninger om en passasjer til rådighet for utenforstående uten passasjerens samtykke.

3. Systemleverandøren skal ved hjelp av tekniske midler og egnede sikkerhetstiltak, i det minste for programvaren, sikre at bestemmelsene i nr. 1 og 2 overholdes, slik at ingen av eierluftfartsselskapene på noen måte kan få tilgang til opplysninger som gis av eller utarbeides for luftfartsselskapene, med mindre det skjer i henhold til denne artikkel.

Artikkel 7.

1. En systemleverandørs forpliktelser i henhold til artikkel 3 til 6 skal ikke gjelde overfor et eierluftfartsselskap i en tredjestat dersom selskapets CRS utenfor EØS-avtalepartenes territorium ikke gir EØS-avtalepartenes luftfartsselskaper en behandling tilsvarende den som fastsettes innenfor rammen av denne forordning og kommisjonsforordning (EØF) nr. 83/91 .

2. Eierluftfartsselskapers eller deltakende luftfartsselskapers forpliktelser i henhold til artikkel 3a, 4 og 8 skal ikke gjelde for et CRS som kontrolleres av et eller flere luftfartsselskaper i en eller flere tredjestater, dersom eierluftfartsselskapet eller det deltakende luftfartsselskapet ikke gis en behandling utenfor EØS-avtalepartenes territorium tilsvarende den som gis innenfor rammen av denne forordning og kommisjonsforordning (EØF) nr. 83/91.

3. En systemleverandør eller et luftfartsselskap som ønsker å påberope seg bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal underrette EFTAs overvåkningsorgan om dette og angi sin begrunnelse for ønsket senest 14 dager i forveien. I unntakstilfeller kan EFTAs overvåkningsorgan på anmodning fra vedkommende leverandør eller luftfartsselskap gjøre unntak fra 14-dagersregelen.

4. Når EFTAs overvåkningsorgan mottar en slik meddelelse, skal den omgående avgjøre om det foreligger forskjellsbehandling som definert i nr. 1 og 2. Dersom EFTAs overvåkningsorgan finner at dette er tilfellet, skal den underrette alle berørte systemleverandører eller luftfartsselskaper i EFTA-statene i EØS samt EØS-statene i EØS om dette. Dersom det ikke foreligger forskjellsbehandling som definert i nr. 1 og 2, skal EFTAs overvåkningsorgan underrette den berørte systemleverandør eller de berørte luftfartsselskaper om dette.

5.

 • a)

  Når det konstateres at det foreligger alvorlig diskriminering som definert i nr. 1 eller 2, kan EFTAs overvåkningsorgan ved beslutning gi CRSer pålegg om å endre sine operasjoner slik at diskrimineringen bringes til opphør. EFTAs overvåkningsorgan skal umiddelbart underrette medlemsstatene om en slik beslutning.

 • b)

  Med mindre EFTAs faste komité på anmodning fra en EFTA-stat i EØS treffer en annen beslutning innen to måneder fra datoen for EFTAs overvåkningsorgans beslutning, skal sistnevnte beslutning tre i kraft.

Artikkel 8.

1. Et eierluftfartsselskap skal verken direkte eller indirekte knytte en abonnents bruk av et bestemt CRS sammen med betaling av provisjon eller annen belønning for å selge eller ikke å selge de lufttransportprodukter som tilbys på deres flyginger.

2. Et eierluftfartsselskap skal verken direkte eller indirekte kreve at en abonnent bruker et bestemt CRS til salg eller utstedelse av billetter til et lufttransportprodukt som det selv direkte eller indirekte leverer.

3. De vilkår som et luftfartsselskap kan pålegge et reisebyrå når det gir byrået tillatelse til å selge eller utstede billetter til selskapets lufttransportprodukter, skal gjelde med forbehold for nr. 1 og 2.

Artikkel 9.

1. Systemleverandøren skal uten forskjellsbehandling stille distribusjonsopplegget for et CRS til rådighet for alle abonnenter.

2. Systemleverandøren skal ikke kreve at en abonnent inngår en eksklusivavtale med ham, og heller ikke direkte eller indirekte hindre en abonnent i å abonnere på eller bruke ett eller flere andre systemer.

3. Systemleverandøren skal tilby alle abonnenter enhver serviceforbedring han tilbyr en abonnent, uten forskjellsbehandling.

4.

 • a)

  Systemleverandøren skal ikke knytte urimelige vilkår til en kontrakt med en abonnent om rett til å benytte sitt CRS; særlig kan en abonnent heve en kontrakt med en systemleverandør ved varsel som ikke behøver å overstige tre måneder, men kontrakten kan tidligst utløpe ved utgangen av dens første år.

  I slike tilfeller skal systemleverandøren ha krav på godtgjørelse for bare de kostnader som er direkte knyttet til hevingen av kontrakten.

 • b)

  Med forbehold for nr. 2 er leveringen av teknisk utstyr ikke omfattet av vilkårene nevnt i bokstav a).

5. Systemleverandøren skal i den kontrakt han inngår med en abonnent, fastsette at

 • a)

  abonnenten for hver transaksjon får tilgang til hovedskjermbildet nevnt i artikkel 5, unntatt når forbrukeren ønsker opplysninger om ett enkelt luftfartsselskap eller opplysninger om bare kombinerte lufttransportprodukter,

 • b)

  abonnenten ikke håndterer dataene levert av et CRS på en slik måte at forbrukerne gis en unøyaktig, villedende eller diskriminerende presentasjon av opplysninger.

6. Systemleverandøren skal ikke pålegge en abonnent å akseptere et tilbud om teknisk utstyr eller programvare, men han kan kreve at det brukes utstyr og programvare som er kompatibelt med hans eget system.

Artikkel 9a.

1.

 • a)

  Med hensyn til de opplysninger som stilles til rådighet av et CRS, skal en abonnent benytte en nøytral presentasjon i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b), med mindre en annen presentasjon er nødvendig for å imøtekomme forbrukerens ønsker.

 • b)

  En abonnent skal ikke håndtere opplysninger levert av et CRS på en slik måte at forbrukeren gis en unøyaktig, villedende eller diskriminerende presentasjon av opplysningene.

 • c)

  En abonnent skal foreta reservasjoner og utstede billetter i samsvar med opplysningene som ligger i det CRS som benyttes, eller som er godkjent av vedkommende luftfartsselskap.

 • d)

  En abonnent skal underrette forbrukeren om ethvert bytte av utstyr underveis, antall fastsatte mellomlandinger, navnet på det luftfartsselskap som faktisk utfører flygingen , og ethvert bytte av lufthavn som er nødvendig på en gitt rute, i den grad disse opplysningene er lagt inn i vedkommende CRS. Abonnenten skal underrette forbrukeren om systemleverandørens navn og adresse, formålet med databehandlingen, varigheten av lagringen av de individuelle dataene samt på hvilke måter vedkommende kan utøve sin rett til tilgang til opplysningene.

 • e)

  En forbruker skal til enhver tid ha rett til å få en utskrift av CRS-presentasjonen eller tilgang til en parallell CRS-presentasjon med samme skjermbilde som det som vises abonnenten.

 • f)

  Enhver person skal ha rett til uhindret og vederlagsfri tilgang til sine egne data, uansett om disse dataene er lagret i et CRS eller hos en abonnent.

2. En abonnent skal benytte distribusjonsutstyret i et CRS i samsvar med vedlegg II.

Artikkel 10.

1.

 • a)

  De avgifter systemleverandøren krever av et deltakende luftfartsselskap, skal ikke være diskriminerende, de skal være rimelig strukturert og de skal stå i rimelig forhold til kostnadene for tjenesten som er ytt og benyttet; særlig skal de være like for samme servicenivå.

  Faktureringen av CRS-tjenestene skal være tilstrekkelig detaljert til at de deltakende luftfartsselskapene kan se nøyaktig hvilke tjenester som er benyttet og hvilke avgifter som kreves for dem. Fakturaer for reservasjonsavgift skal omfatte minst følgende opplysninger for hver strekning:

  • form for CRS-reservasjon,

  • passasjerens navn,

  • stat,

  • identifikasjonskode for IATA/ARC-agentur,

  • bykode,

  • de to byene på strekningen,

  • reservasjonsdato (transaksjonsdato),

  • reisedato,

  • rutenummer,

  • statuskode (reservasjonsstatus),

  • servicenivå (serviceklasse),

  • reservasjonsnummer [passenger name record (PNR)],

  • reservasjons/avbestillingsindikator.

  Fakturaopplysningene skal tilbys på datamedier. Avgiften for fakturaopplysninger levert i den form luftfartsselskapet har valgt, skal ikke overstige prisen for selve mediet pluss tilknyttede transportkostnader.

  Et deltakende luftfartsselskap skal ha mulighet til å bli underrettet når det foretas en reservasjon/transaksjon som det skal betales reservasjonsavgift for. Når et luftfartsselskap velger å bli underrettet om dette, skal det tilbys muligheten til å annullere en slik reservasjon/transaksjon med mindre reservasjonen/transaksjonen allerede er godkjent. Ved en slik annullering skal luftfartsselskapet ikke pålegges avgift for reservasjonen/transaksjonen.

 • b)

  De avgifter som systemleverandøren pålegger en abonnent for leie av utstyr eller andre tjenester, skal ikke være diskriminerende, de skal være rimelig strukturert og de skal stå i rimelig forhold til kostnadene for tjenesten som er ytt og benyttet; særlig skal de være like for samme servicenivå. Ytelser på grunnlag av produktivitet som systemleverandøren tilbyr abonnenter i form av rabatt på leie eller provisjon, skal anses som distribusjonskostnader for systemleverandørene og baseres på de strekninger det er utstedt billetter for. Dersom systemleverandøren med forbehold for vedlegg II nr. 5 ikke vet om det er utstedt billett, skal systemleverandøren holde seg til abonnentens angivelse av billettnummer.

  Faktureringen av CRS-tjenestene skal være tilstrekkelig detaljert til at abonnentene kan se nøyaktig hvilke tjenester som er benyttet og hvilke avgifter som er pålagt for dem.

2. En systemleverandør skal på anmodning gi de interesserte parter, herunder forbrukere, opplysninger om gjeldende prosedyrer og avgifter, om systemets muligheter, herunder grensesnitt og kriteriene for redigering og presentasjon av skjermbilder. Disse opplysningene skal være gratis for forbrukere og gjelder behandling av individuelle data. Systemleverandøren skal i henhold til denne bestemmelse likevel ikke ha plikt til å røpe opplysninger underlagt eiendomsrett, slik som programvare.

3. Alle endringer i avgifter, vilkår eller tjenester og grunnlaget for dem skal oversendes alle deltakende luftfartsselskaper og abonnenter uten forskjellsbehandling.

[Artikkel 11.

1. Kommisjonen skal på eget initiativ eller etter å ha mottatt klage ta skritt for å bringe til opphør enhver overtredelse av bestemmelsene i denne forordning.

2. Klage kan inngis av:

 • a)

  medlemsstatene,

 • b)

  fysiske eller juridiske personer som påberoper seg en legitim interesse.

3. Kommisjonen skal umiddelbart oversende medlemsstatene kopi av klager, henvendelser og alle relevante dokumenter den har mottatt eller oversender som ledd i saksbehandlingen.]

[Artikkel 12.

1. For å utføre de oppgaver den er pålagt ved denne forordning, kan Kommisjonen innhente alle nødvendige opplysninger fra medlemsstatene , fra foretak og sammenslutninger av foretak.

2. Kommisjonen kan fastsette en frist på minst en måned for å oversende opplysningene.

3. Når Kommisjonen sender en anmodning om opplysninger til et foretak eller en sammenslutning av foretak, skal den samtidig oversende kopi av anmodningen til medlemsstaten der foretaket eller sammenslutningen av foretak har sitt hovedkontor.

4. I sin anmodning skal Kommisjonen angi det rettslige grunnlaget for og hensikten med anmodningen, og dessuten hvilke straffetiltak som er fastsatt i artikkel 16 nr. 1 for å gi gale opplysninger.

5. Foretakenes eiere eller deres representanter og, når det gjelder juridiske personer eller selskaper eller sammenslutninger som ikke har status som juridiske personer, deres representant i henhold til lover og vedtekter, har plikt til å gi de opplysninger det blir bedt om. ]

[Artikkel 13.

1. For å utføre de oppgaver den er pålagt ved denne forordning, kan Kommisjonen foreta alle nødvendige undersøkelser i foretak og sammenslutninger av foretak. I denne anledning skal tjenestemenn med fullmakt fra Kommisjonen ha myndighet til:

 • a)

  å kontrollere regnskap og andre forretningsdokumenter,

 • b)

  å ta kopi eller utskrift av regnskap og forretningsdokumenter,

 • c)

  å be om muntlige forklaringer på stedet,

 • d)

  å få adgang til alle lokaler, områder og transportmidler som brukes av foretak eller sammenslutninger av foretak.

2. Når regnskaper eller andre forretningsdokumenter ikke blir fremlagt i sin helhet, skal tjenestemennene med fullmakt fra Kommisjonen utøve sin myndighet etter å ha fremvist skriftlig fullmakt der formålet med og gjenstanden for undersøkelsen, og straffetiltakene fastsatt i artikkel 16 nr. 1, er angitt. Kommisjonen skal i god tid før undersøkelsen underrette medlemsstaten der undersøkelsen skal finne sted om oppdraget, og om de bemyndigede tjenestemenns identitet.

3. Foretak og sammenslutninger av foretak har plikt til å underkaste seg de undersøkelser som Kommisjonen har gjort vedtak om. Vedtaket skal angi formålet med og gjenstanden for undersøkelsen, fastsette hvilken dato den skal innledes og opplyse om straffetiltakene fastsatt i artikkel 16 nr. 1 og adgangen til å få vedtaket prøvet for Domstolen .

4. Kommisjonen skal gjøre vedtakene nevnt i nr. 3 etter å ha rådspurt medlemsstaten der undersøkelsen skal finne sted.

5. Tjenestemenn i medlemsstaten der undersøkelsen skal finne sted, kan etter anmodning fra medlemsstaten eller Kommisjonen bistå tjenestemennene fra Kommisjonen i deres arbeid.

6. Når et foretak gjør innsigelse mot en undersøkelse det er gitt pålegg om etter denne artikkel, skal den berørte medlemsstat gi de bemyndigede tjenestemenn fra Kommisjonen den nødvendige bistand, slik at de kan foreta undersøkelsen.]

[Artikkel 14.

1. Opplysninger innhentet i henhold til artikkel 12 og 13 kan brukes bare i forbindelse med de aktuelle anmodninger eller undersøkelser.

2. Med forbehold for artikkel 11 og 20 skal Kommisjonen , vedkommende myndigheter i medlemsstatene , deres tjenestemenn og andre ansatte ikke røpe opplysninger underlagt taushetsplikt og som de har innhentet ved anvendelsen av denne forordning.

3. Nr. 1 og 2 skal ikke være til hinder for offentliggjøring av generelle opplysninger eller oversikter som ikke inneholder opplysninger om bestemte foretak eller sammenslutninger av foretak.]

[Artikkel 15.

1. Når et foretak eller en sammenslutning av foretak ikke gir opplysningene innen den frist Kommisjonen har fastsatt eller gir ufullstendige opplysninger, skal Kommisjonen i vedtaks form kreve å få opplysningene. Vedtaket skal angi hvilke opplysninger som kreves, fastsette en passende frist for å gi dem og opplyse om straffetiltakene fastsatt i artikkel 16 nr. 1 og adgangen til å få vedtaket prøvet for Domstolen .

2. Kommisjonen skal samtidig sende kopi av vedtaket til vedkommende myndigheter i medlemsstaten der foretaket eller sammenslutningen av foretak har sitt hovedkontor. ]

[Artikkel 16.

1. Kommisjonen kan vedta å ilegge foretak eller sammenslutninger av foretak bøter på mellom 1000 og 50.000 ECU når de forsettlig eller ved uaktsomhet

 • a)

  gir uriktige opplysninger som svar på en anmodning etter artikkel 12 , eller ikke gir opplysningene innen den fastsatte frist,

 • b)

  fremlegger regnskaper eller andre forretningsdokumenter i ufullstendig form, eller nekter å underkaste seg undersøkelser det er gjort vedtak om i henhold til artikkel 13 nr. 1.

2. Kommisjonen kan vedta å ilegge systemleverandører, eierluftfartsselskaper , deltakende luftfartsselskaper og/eller abonnenter som overtrer bestemmelsene i denne forordning en bot på høyst 10 % av årsomsetningen for den virksomhet det dreier seg om i det berørte foretak.

Ved fastsettelsen av boten skal det tas hensyn til krenkelsens omfang og varighet.

3. Vedtak gjort i henhold til nr. 1 og 2 skal ikke være sanksjoner i strafferettslig forstand. ]

[Artikkel 17.

Domstolen skal innenfor rammen av traktatens artikkel 172 ha full domsmyndighet til å prøve vedtak der Kommisjonen har ilagt en bot; den kan oppheve, redusere eller forhøye boten.]

[Artikkel 18.

Ved anvendelse av artikkel 16 skal ECU være lik den regneenhet som blir brukt ved oppstillingen av De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett, i samsvar med traktatens artikkel 207 og 209. ]

[Artikkel 19.

1. Før Kommisjonen gjør vedtak i henhold til artikkel 11 eller 16, skal den gi de berørte foretak eller sammenslutninger av foretak anledning til å uttale seg i saker der Kommisjonen har eller har hatt innvendinger.

2. Dersom Kommisjonen eller vedkommende myndigheter i medlemsstatene anser det nødvendig, kan de også la andre fysiske eller juridiske personer få anledning til å uttale seg. Anmodning om å bli hørt skal imøtekommes når de det gjelder kan vise at de har tilstrekkelig interesse i saken.]

[Artikkel 20.

1. Kommisjonen skal offentliggjøre de vedtak den gjør i henhold til artikkel 16.

2. I offentliggjørelsen skal partenes navn og hovedinnholdet i vedtaket være angitt; det skal tas hensyn til foretakenes legitime interesse av å beskytte sine forretningshemmeligheter.]

[Artikkel 21.

1. Artikkel 5, artikkel 9 nr. 5 og vedleggene får ikke anvendelse på et CRS som brukes av et luftfartsselskap eller en gruppe luftfartsselskaper

 • a)

  i dets eller deres klart avgrensede lokale(r) eller skranker, eller

 • b)

  for å stille opplysninger og/eller distribusjonsutstyr til rådighet som er tilgjengelige via et offentlig telekommunikasjonsnett når det klart og til enhver tid framgår hvem som stiller opplysningene til rådighet.

2. Når reservasjon foretas direkte av et luftfartsselskap, skal luftfartsselskapet underlegges artikkel 9a bokstav d) og f).]

[Artikkel 21a.

1. Systemleverandøren skal sørge for at en uavhengig kontrollør i løpet av et kalenderår kontrollerer at systemleverandørens CRS er teknisk forenlig med artikkel 4a og 6. For dette formål skal kontrolløren til enhver tid ha tilgang til alle programmer, prosedyrer, operasjoner og sikringssystemer som brukes på de datamaskiner eller databehandlingssystemer som systemleverandøren benytter for å stille sitt distribusjonsutstyr til rådighet. Senest fire måneder etter avslutningen av det aktuelle kalenderår skal systemleverandøren forelegge Kommisjonen kontrollørens rapport om de inspeksjoner som er foretatt og resultatene av dem. Kommisjonen skal gjennomgå denne rapporten med henblikk på å treffe eventuelle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel 11 nr. 1.

2. Minst tre måneder før en utnevnelse bekreftes, og minst tre måneder før hver årlige gjenutnevnelse, skal systemleverandørene underrette de deltakende luftfartsselskaper og Kommisjonen om hvem som er kontrollør. Dersom noen av de deltakende luftfartsselskaper innen en måned etter underretningen betviler kontrollørens evne til å utføre oppgavene fastsatt i denne artikkel, skal Kommisjonen innen ytterligere to måneder og etter å ha rådført seg med kontrolløren, systemleverandøren og enhver annen part som påberoper seg en legitim interesse , treffe en beslutning om hvorvidt kontrolløren skal skiftes ut.]

Artikkel 21b.

1. Med forbehold for denne artikkel skal denne forordning gjelde innlemming av jernbanetransportprodukter.

2. En systemleverandør kan beslutte å innlemme jernbanetransport i hovedskjermbildet til sitt CRS.

3. Når en systemleverandør beslutter å innlemme jernbaneprodukter i hovedskjermbildet til sitt CRS, skal systemleverandøren velge å innlemme særskilte vel avgrensede kategorier av jernbanetransport, idet prinsippene i artikkel 3 nr. 2 overholdes.

4. Med hensyn til reglene skal en jernbanetransportør alt etter omstendighetene anses som et deltakende luftfartsselskap eller et eierluftfartsselskap såfremt jernbanetransportøren har en avtale med en systemleverandør om distribusjon av sine produkter gjennom hovedskjermbildet i et CRS eller dens eget reservasjonssystem er et CRS som definert i artikkel 2 bokstav f). Med forbehold for nr. 5 skal disse produktene behandles som lufttransportprodukter, og skal innlemmes i hovedskjermbildet i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg I.

5.

 • a)

  Ved anvendelse av bestemmelsene i vedlegg I nr. 1 og 2 på jernbanetransport, skal systemleverandøren tilpasse prinsippene for rekkefølgen i hovedskjermbildet for å ta behørig hensyn til forbrukernes behov for dekkende opplysninger om jernbanetransport, som utgjør et konkurrerende alternativ til lufttransport. Systemleverandøren kan særlig likestille jernbanetransport som innebærer et begrenset antall korte opphold, med direkte flyging .

 • b)

  Systemleverandøren skal fastsette klare kriterier for anvendelsen av denne artikkel på jernbanetransport. Slike kriterier skal omfatte reisetid og avspeile nødvendigheten av å unngå unødige opplysninger på skjermen. Kriteriene skal framlegges for EFTAs overvåkningsorgan til underretning senest to måneder før de anvendes.

6. I henhold til denne artikkel skal alle henvisninger til «flyginger» i denne forordning også omfatte «jernbanetransport», og henvisninger til «lufttransportprodukter» skal omfatte «jernbanetransportprodukter».

7. I EFTAs overvåkningsorgans rapport utarbeidet i henhold til artikkel 23 nr. 1 skal det legges særlig vekt på en vurdering av gjennomføringen av denne artikkel.

Artikkel 22.

1. Denne forordning skal ikke berøre nasjonal lovgivning om sikkerhet, offentlig orden og datasikring i henhold til direktiv 95/46/EF

2. De som har rettigheter i henhold til artikkel 3 nr. 4, artikkel 4a, 6 og 21a kan ikke ved avtale eller på annen måte gi avkall på dette.

Artikkel 23.

EFTAs overvåkningsorgan eller EFTA-statenes faste komité kan, senest to år etter ikrafttredelsen av denne forordning, utarbeide en rapport om gjennomføringen av forordningen, der det bl.a skal tas hensyn til den økonomiske utvikling på det berørte markedet. Forslag til endringer av denne forordning kan vedlegges rapporten.

[EU-rettslige ikrafttredelsesbestemmelser er utelatt.]

Vedlegg I. Kriterier for rekkefølgen av flyginger1 der det tilbys ikke-kombinerte lufttransportprodukter , ved visning i hovedskjermbilde

1Alle henvisninger til flyginger i dette vedlegg er i samsvar med artikkel 21b nr. 6.

1. Med mindre en forbruker ber om en annen rekkefølge for en bestemt transaksjon, skal rekkefølgen av ruteflygingene for den eller de ønskede dager være slik i hovedskjermbildet:

 • i)

  alle direkte flyginger uten mellomlanding mellom de to byer det gjelder,

 • ii)

  andre direkte flyginger mellom de to byer som ikke innebærer fly- eller togbytte,

 • iii)

  korresponderende flyginger.

2. Forbrukeren skal minst kunne kreve at rekkefølgen av opplysninger i hovedskjermbildet er ordnet kronologisk etter avgangs- eller ankomsttid og/eller etter reisetid. Med mindre forbrukeren ønsker noe annet, skal rekkefølgen av opplysninger om flyginger i hovedskjermbildet være ordnet etter avgangstidspunkt for gruppe i) og etter reisetid for gruppe ii) og iii).

3. Når systemleverandøren velger å vise opplysninger om ikke-deltakende luftfartsselskapers ruteplaner eller takster for by-til-by-forbindelser, men ikke nødvendigvis for alle slike luftfartsselskaper, skal presentasjonen være nøyaktig, og den skal ikke være villedende og diskriminerende for de selskaper som vises.

4. Dersom systemleverandøren har kjennskap til at opplysninger om antallet direkte ruteflyginger og om identiteten til de luftfartsselskaper det gjelder ikke er fullstendige, skal dette klart framgå av det aktuelle skjermbildet.

5. Andre flyginger enn ruteflyginger skal være tydelig angitt.

6. Flyginger som innebærer mellomlandinger skal være tydelig angitt.

7. Dersom en flyging utføres av et annet luftfartsselskap enn det som er angitt med luftfartsselskapskoden, skal det selskap som faktisk utfører flygingen klart angis. Dette krav gjelder i alle tilfeller, med unntak for kortvarige ad-hoc-ordninger.

8. Systemleverandøren skal ikke bruke skjermplassen i hovedskjermbildet på en måte som sterkt framhever et bestemt reisevalg eller som viser lite realistiske reisevalg.

9. Med forbehold for nr. 10 får følgende bestemmelser anvendelse:

 • a)

  for direkte forbindelser skal ingen flyging vises flere enn én gang i hovedskjermbildet,

 • b)

  for kombinerte forbindelser som innebærer flybytte, skal ingen kombinasjon av flyginger vises flere enn én gang i hovedskjermbildet,

 • c)

  flyginger som innebærer flybytte, skal behandles og vises som korresponderende flyginger med én linje per strekning.

  Imidlertid skal et CRS utstede bare én kupong og kreve avgift for bare én reservasjon når flygingene foretas av samme luftfartsselskap og dette luftfartsselskapet krever bare én billettkupong og én reservasjon.

10.

 • 1.

  Når deltakende luftfartsselskaper har fellesforetaksavtaler eller andre ordninger som kontraktsmessig innebærer at to eller flere av dem hver for seg har ansvaret for tilbud og salg av lufttransportprodukter på en flyging eller kombinasjon av flyginger, skal uttrykket «flyging» (for direkte forbindelser) og «kombinasjon av flyginger» (for kombinerte forbindelser) i nr. 9 tolkes slik at hvert av luftfartsselskapene, men ikke flere enn to, kan presenteres særskilt med anvendelse av sin egen selskapskode.

 • 2.

  Når flere enn to luftfartsselskaper deltar, skal det selskap som faktisk utfører flygingen utpeke de to selskapene som skal ha rett til å benytte seg av unntaket fastsatt i nr. 1. Dersom det selskap som faktisk utfører flygingen ikke har framlagt tilstrekkelige opplysninger til at det kan avgjøres hvilke to selskaper som skal utpekes, skal systemleverandøren utpeke selskapene på et ikke-diskriminerende grunnlag.

11. Hovedskjermbildet skal så vidt mulig omfatte deltakende luftfartsselskapers korresponderende ruteflyginger, og de skal vises ved hjelp av minst ni forbindelsespunkter. Systemleverandøren skal imøtekomme anmodninger fra deltakende luftfartsselskaper om å ta med en korresponderende flyging så lenge flygingen ikke overstiger 130 % av storsirkeldistansen mellom de to lufthavnene, eller så lenge dette ikke medfører at flyginger med kortere reisetid utelukkes. Forbindelsespunkter som gir en reiserute med en lengde som overstiger 130 %, kan utelates.

Vedlegg II. Abonnenters bruk av distribusjonsutstyr

1. En abonnent skal føre nøyaktige fortegnelser over alle CRS-reservasjonstransaksjoner. Fortegnelsene skal omfatte rutenummer, reservasjonskode, reisedato, avgangs- og ankomsttidspunkt, status for flygingene , passasjerenes fornavn, etternavn og forbokstaver, kontaktadresse og/eller telefonnummer samt billettstatus. Ved reservasjon eller avbestilling av plass skal abonnenten sørge for at den reservasjonskode som brukes, tilsvarer billettprisen passasjeren har betalt.

2. En abonnent må ikke bevisst foreta dobbeltreservasjoner for én og samme passasjer. Dersom det ikke er bekreftet plass til rådighet etter kundens ønske, kan passasjeren settes på venteliste til den aktuelle flygingen (dersom det finnes venteliste), og få bekreftet reservasjon på en annen flyging.

3. Når en passasjer avbestiller en reservasjon, skal abonnenten omgående frigi plassen.

4. Når en passasjer endrer reiserute, skal abonnenten sørge for at alle reservasjoner og tilleggstjenester avbestilles når de nye reservasjonene foretas.

5. En abonnent skal når det er mulig anmode om eller behandle alle reservasjoner til en bestemt reiserute og alle etterfølgende endringer gjennom samme CRS.

6. Abonnenten kan ikke anmode om eller selge en reservasjon med mindre en forbruker ber om det.

7. En abonnent skal sørge for at hver billett utstedes i samsvar med hver enkelt streknings reservasjonsstatus og i samsvar med gjeldende tidsfrister. En abonnent skal ikke utstede en billett med en endelig reservasjon til en bestemt flyging uten at reservasjonen er blitt bekreftet.

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy