Innhold
Innhold
L11.06.1982 nr. 42

Lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og om endringer i visse andre lover [OPPHEVET]

Lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og om endringer i visse andre lover

L11.06.1982 nr. 42 Lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og om endringer i visse andre lover. [OPPHEVET]

§ 1. (Formål)

Formålet med loven er å fremme fiskerinæringens interesser gjennom rettledning og offentlige tiltak, slik at næringen i størst mulig grad kan gi trygge arbeidplasser og medvirke til at kystbosettingen opprettholdes og styrkes.

Rettledningstjenesten skal arbeide for å fremme de fiskeripolitiske mål som Stortinget fastsetter og skal samordne lokale, regionale og nasjonale fiskerispørsmål.

§ 2. (Sentralmyndigheter)

Departementet og Fiskeridirektoratet er sentralmyndigheter for rettledningstjenesten.

Departementet fastsetter reglement for fiskeristyrene og fiskerinemndene og fastsetter instruks for fiskerisjefer og fiskerirettledere.

Godtgjøring til medlemmene av de folkevalgte organene fastsettes etter regler som departementet gir.

§ 3. (Fylkesmyndigheter)

Fiskeristyret er statens fagorgan for rettledningstjenesten og andre spørsmål av betydning for fiskerinæringen i fylket. Fiskeristyret skal arbeide for å utvikle en rasjonell og lønnsom fiskerinæring i fylket, og for en balansert utvikling av næringslivet i kystdistriktene, og utføre de oppgaver som pålegges fra sentralmyndighet.

Departementet tilsetter fiskerisjefen, som er statens fagsjef i fylket. Han er fiskerirettledernes nærmeste overordnede og forbereder saker for og er sekretær for fiskeristyret.

Fiskeriforvaltningen i fylket skal uttale seg om fylkeskommunens planlegging i fiskerisektoren og yte planfaglig bistand.

§ 4. (Organisering av fiskeristyret)

I fylke hvor det er valgt fiskerinemnd i minst en kommune skal det være fiskeristyre.

Fylkestinget oppnevner et fiskeristyre på 5 medlemmer med varamedlemmer, og leder og nestleder for den fylkeskommunale valgperioden.

Medlemmene av fiskeristyret skal samlet ha grundig kjennskap til de ulike leddene i fiskerinæringen.

Organisasjoner i fiskerinæringen har, når de er godkjent av departementet, hver rett til å foreslå 2 medlemmer og varamedlemmer til fiskeristyret.

Departementet kan frita fra plikten til å velge fiskeristyre og kan fastsette at mer enn ett fylke skal ha felles fiskeristyre. Blir det oppnevnt felles fiskeristyre skal tallet på medlemmer og fordelingen av dem mellom fylkene fastsettes av departementet, som oppnevner leder og nestleder.

§ 5. (Fiskerimyndighet i kommunen)

Fiskerinemnda er statens fagorgan for rettledningstjenesten i kommunen. Den utfører oppgaver som pålegges av sentrale myndigheter og fiskerimyndighetene i fylket, og informerer disse om kommunale vedtak og tiltak m.v. innen fiskerinæringen.

Fiskerinemnda kan ta opp fiskerispørsmål av interesse for kommunen av eget tiltak.

Fiskerirettlederen står til rådighet for fiskere og fangstfolk med råd og rettledning, og forbereder saker for og er sekretær for fiskerinemnda.

Fiskerimyndighetene i kommunen skal uttale seg om kommunens planlegging og om andre saker som gjelder fiskerisektoren og være aktivt med i det kommunale tiltaksarbeidet for fiskerisektoren.

§ 6. (Organisering av fiskerinemnda)

Kommunestyret oppnevner en fiskerinemnd på 5 medlemmer med varamedlemmer, og leder og nestleder for den kommunale valgperioden. Departementet kan samtykke i at en fiskerinemnd kan ha mer enn 5 medlemmer.

Medlemmene av fiskerinemnda skal samlet ha kjennskap til de ulike leddene i fiskerinæringen. Organisasjoner i fiskerinæringen har, når de er godkjent av departementet, hver rett til å foreslå tre medlemmer og varamedlemmer.

Departementet kan frita en kommune fra å velge fiskerinemnd, og kan likeledes fastsette at mer enn en kommune kan velge felles fiskerinemnd. Departementet fastsetter nærmere vilkår.

§ 7. (Fellesbestemmelser)

Valg av fiskeristyre og fiskerinemnd skal kunngjøres med en frist på 4 uker. Om valgbarhet og plikt til å motta valg m.v. gjelder reglene i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner tilsvarende, så langt det passer.

Fiskeriforvaltningen i kommuner og fylker skal samarbeide med, yte bistand og gi veiledning til kommuner og fylkeskommuner.

§ 8. (Manntallet over fiskere og fangstfolk)

Fiskerinemnda har ansvaret for føring av manntall over fiskere og fangstfolk. Departementet kan gi nærmere regler for manntallsføringen i kommuner med eller uten organer for rettledningstjenesten.

Kommunal og annen offentlig myndighet er pliktig til, uten særskilt godtgjøring og uten hinder av taushetsplikt, å gi manntallsføreren de opplysninger som trengs for manntallsføring etter denne loven.

I kommuner der det ikke er fiskerirettledertjeneste, kan fiskerinemnda søke bistand hos kommunale organer til føring av manntallet over fiskere og fangstfolk. Det skal betales godtgjøring for slik bistand.

§ 9. (Virkeområde for loven)

Loven gjelder for Svalbard, Jan Mayen og bilandene når Kongen bestemmer det. Kongen kan for disse områder fastsette de unntak og særregler som de stedlige forholdene tilsier.

§ 10. (Iverksetting)

Denne loven trer i kraft straks. – – –

§ 11. (Endring i andre lover)

Fra loven trer i kraft gjøres følgende endringer i disse lover:

– – –

Med Norsk Lovkommentar blir arbeidsmiljøloven lettere å forstå

SmartLawyer Writer forenkler ditt juridiske skrivearbeid 

Rettsdata Total ditt juridiske arbeidsverktøy